พระคาถาพญาครุฑมหาอำนาจ

9,827 Views

(ให้สวดนะโม ๓ จบ ก่อนทุกพระคาถา)

โอม มะมุต มหา มุต ข้าพญาครุฑ จะเดิน หน ฝูงนาคาจงถอยไปให้พ้น ข้าจะเสกด้วยนะโม พุทธายะ นะชาลีติ ปู่ก้าวเสด็จก๋า สิทธัตถะ ฯ

(ปุจฉา สวดพระคาถาอย่างไร จึงจะขลังเกิด ความศักดิ์สิทธิ์)

พระคาถาขอพระพรชัยต่อพรหมโลกเทวา

(ขอต่อชีวิต)

๑.ท่านท้าวมหาพรหมระติกา (ปกครอง พรหม ๔ หน้า)

๒.ท่านท้าวมหาสหบดีพรหม (ปกครอง พรหม ๓ หน้า)

๓.ท่านท้าวสักกะเทวราช (องค์อินทร์ ปกครองเทพทั้งหลาย)

๔.ท่านท้าวหะทะตะรัฐฐะมหาราช (เป็นพ่อ ซื้อส่งมนุษย์ทุกคนมาเกิดในโลก และปกครอง โลกมนุษย์ แม่ซื้อมี ๑๒ องค์ตามเดือนเกิด)

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง
ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ
เทวานังปิยะตังสุตตะวา
โตเสนโตวะระธัมเมนะ
โตสัญฐานะสิเววะเร
โตสังอะกาสินันตุนันโต
สะจิตตังนะมามิหังสิทธัตถะ
พระคาถาพญาพาลีถอนต้นรัง

(ถอนได้ทุกอย่าง, คุณไสยฯ)
นะมะพะทะ ยะทาพะลัง อมพญาพาลีมัง อุสุพภะวัง รูปะขันทัง ปิยังมะมะ สิทธัตถะ นะชาลีติ ฯ
หาย คลาย หมด ไป ไป หมด คลาย หาย

พระคาถาชูชกขอ ๒ กุมารจากพระเวช สันดร
(ขอได้ทุกอย่าง, คดีถูกใส่ร้ายฯ)
กอ ข้อ ขอ ชาลีโย กัณหาโสชูชกโก ปูชะโก ละภะเต ปูชัง วันตะโก ปะติวันถานัง ยะโส จิตติน ติโพ มิตตัง นะทุปะติ นาชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถามหาเมตตา ๔ ทิศ
(ขอให้คนทั้งหลายเมตตา)
สี่ทิศ วิภาพิน สี่ภูฟ้า หน้าครูเทพ, ข้าจะเสก ให้ตัวข้างาม แด่คนทั้งหลาย, ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นเอ็นดู จักษุวิญญา, เอ้จิตพรรณนา อิมาหันเต เอ้จิตจงมา หาจิตข้า นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถากรึงงานให้สำเร็จ
คะเตสิก คะเตสิก คะเตสิก,
กรึงสะระณัง อะหังปิดหู อะหังปิดตา อะหังปิดใจ,
ชานามิ มะ ชานามิ,
ขอให้อยู่กับที่ อยู่ตรงนี้ อยู่ดีดี อยู่ด้วย,
นะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถาบูชาหลวงปู่โลกอุดร
(ขอความสำเร็จที่ปรารถนา)
โลกุตโล จะมหาเถโร อะหัง,
วันทามิตัง สะทาเมตตาลาโภ,
นะโสมิยะ อะหะพุทโธ ฯ
“อมอุอะมะ นะโมพุทธายะ ยะสะสุมัง สิทธัตถะ”
(คาถาหัวใจหลวงปู่โลกอุดร)

พระคาถาเสด็จปู่มหาฤาษีทำลายสิ่งชั่วร้าย
(ทุกอย่าง)
ปู่ ก้าวเสด็จก๋า นะโมพุทธายะ,
ยะธาพุทโมนะ ก๋าเสด็จก้าวปู่,
ขอปู่จงทำลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้สิ้น,
ทุกสิ่งทุกสารทิศ สิ้นด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ
พระคาถาเสด็จปู่มหาฤาษีล้างบาปกรรมให้
(ล้างได้เมื่อศรัทธาท่าน)
พุทธัง เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้น
ธัมมัง เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้น
สังฆัง เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้น
เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้นด้วย
นะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
(ฤทธิ์แห่งพระนารายณ์)
อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ทิศบูรพา-คงกระพันชาตรี
ติ หัง จะ โต โร ทิ นัง ทิศอาคเนย์-ฝนแสนห่า (มหานิยม)
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ทิศทักษิณ-เกลื่อนสมุทร (ปลิดชีพ)
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ทิศหรดี-ขว้างจักร (ทำลาย)
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ทิศประจิม-ตรึงไตรภพ (พลิกแผ่นดิน,ย่นระยะทาง)
คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ ทิศพายัพ-เกลื่อนจักร (ปราบมาร)
วา โธ โน อะ มะ มะ วา ทิศอุดร-พุทธะวาดหิมพานต์ (ญาณรู้พุทธะ)
อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ ทิศอิสาน-แปลงรูป (หายตัว)

พระคาถาเปิดทุกอย่าง
(สุดแต่จะอธิษฐาน)
พุทธังเปิด...ธัมมังเปิด...สังฆังเปิด...
ข้าพเจ้าขอเปิด...ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ ฯ
พระคาถาแผ่เมตตา ๔ ทวีป ๕ โลก
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา ต่อ พรหมโลก เทวโลก มนุษย์โลก นรกโลก มารโลก ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงมีความสุข กาย สุขใจ อย่า ได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย จงรักษาตนให้พ้นจาก ทุกข์ภัยพิบัติทั้งหลายนั้นๆ ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ เทอญ ฯ

พระคาถากำแพง ๗ ชั้น
(ป้องกันอันตรายทุกอย่าง)
อะสังวิสุโล ปุสะพุพะตรึง อะระหัง สะระหัง ปุตตัง
ชามามิ นะชามามิ ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ
พระคาถาส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดใหม่
กัมมะโตเมตตัง ปะติชีวิตตะวิตัง ชีวิตนังจุติ
พุทธังชีวิตตัง ข้าพเจ้านำสัตว์ที่มีชีวิต ขอให้ไปปฏิสนธิเทอญ
ธัมมังชีวิตตัง ข้าพเจ้านำสัตว์ที่มีชีวิต ขอให้ไปปฏิสนธิเทอญ
สังฆังชีวิตตัง ข้าพเจ้านำสัตว์ที่มีชีวิต ขอให้ไปปฏิสนธิเทอญ

พระคาถาขับไล่ผีและถอนคุณไสย (ใช้ร่วมกับพระคาถาพญาพาลีฯ) พุทธัง ปัดตะ ชามิ.. ธังมัง ปัดตะ ชามิ.. สังฆัง ปัดตะ ชามิ.. ข้าพเจ้าขอขับไล่ ปัดตะขามิ ด้วยนะโม พุทธายะ นะชาลีติ ฯ

พระคาถาปลุกธาตุ ๔ ให้ศักดิ์สิทธิ์
(พระยาธรรมมิคฆราช)
สิทธิ ปัฐวี ภะลาเตชา อิทธา ธาตุดิน ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ อาโป ภะลาเตชา อิทธา ธาตุน้ำ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ เตโข ภะลาเตชา อิทธา ธาตุไฟ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ วาโย ภะลาเตชา อิทธา ธาตุลม ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ อาโก ภะลาเตชา อิทธา ธาตุอากาศ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ วิญญาโณ ภะลาเตชา อิทธา ธาตุวิญญาณ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
พุทธัง กันตัง พุทธังรักษา
ธัมมัง กันตัง พุทธังรักษา
สังฆัง กันตัง พุทธังรักษา
พระพุทธัง อุด พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรม ด้วย พระพุทธัง
พระธัมมัง อุด พระธรรมเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรม ด้วย พระธัมมัง
พระสังฆัง อุด พระสังฆเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรม ด้วย พระสังฆัง
พระพุทธัง ปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรม ด้วย พระพุทธัง
พระธัมมัง ปิด พระธรรมเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรม ด้วย พระธัมมัง
พระสังฆัง ปิด พระสังฆเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรม ด้วย พระสังฆัง
สัพเพ พุทธา ภะละปัตตา ปัญเจกะ นันจะ ยังพะลัง
อะระหังตัง นันจะ เตเชนะ รักขัง นันธามิ สัพพะโส
พุทโธ อโหสิกรรม พวกศัตรูหมู่มารทั้ง หลาย
เมตตา พุทโธ อโหสิกรรม พวกหมู่คนทั้ง หลาย
สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ฯ
พระคาถาพุทธคุณแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา
เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

พระคาถา ๓ พระแม่ให้พร
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขอพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ โอบกอดอุ้มชูเลี้ยงดู ขอน้ำมหามนต์ แห่งพระแม่ราดรดตัวข้าพเจ้านี้ ให้เจริญรุ่งเรือง จะวะพะกะ พุทโธ วะโมตุ ทันตานัง สัมปะติฉามิ ด้วยนะชาลีติ ปู่ก้าว เสด็จก๋า เทอญ ฯ

พระคาถาสรรเสริญพระคุณแม่
สุหทา มาตา มารดาเป็นผู้ใจดี
ชนยะนุตี มาตา มารดาเป็นผู้ให้เกิด
โมเสนุตี มาตา มารดาเป็นผู้เลี้ยงดู
โตเมนุตี มาตา มารดาเป็นผู้คุ้มครองรักษา
วิญญนุตี มาตา มารดาเป็นผู้ห่วงใยเดือด ร้อน
อนุกะมุปะกา ปะติฏธา จะ ปุ พุ เพ ระ สะ หะ ที จะ โน มะ คุ สะ สะ โล กะ สุ สะ มาตา มารดาเป็นผู้เอ็นดูเป็นที่พึ่ง เป็นผู้ให้รู้รสน้ำนม มาก่อน เป็นทางแห่งโลกสวรรค์

พระคาถาไล่ศัตรูให้หายกระเด็นไป
อิตินะพุทโธยา อะยะวะนะอิติ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
ขอให้ไล่ปัดศัตรูให้หายกระเด็นไป ด้วย นะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญ ฯ

พระคาถาของานเกี่ยวกับแผ่นดิน
จากพระแม่ธรณี
พระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง แม่อยู่ นี่แล้วไง ลูกขอเนื้องานที่ดินของแม่ ให้ลูกหน่อย ขอมากๆ หน่อย จะได้เลี้ยงคอหอย ด้วย นะโมพุทธายะ นะชาลีติ เทอญ ฯ

พระคาถาของานเกี่ยวกับการเงิน
(ใช้ร่วมกับคาถาพญาครุฑ)

พญาครุฑเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง ข้าอยู่ แล้วไง ขอให้ช่วยได้งานการเงินการทองทุกอย่าง ขอมากๆ หน่อยจะได้เลี้ยงคอหอย ด้วยนะโม พุทธายะ นะชาลีติ ฯ

พระคาถาเสด็จปู่ (พ่อแก่) ครอบเศียร ครอบครูทุกอย่าง
เศียรปู่ ๑๐๙ ครอบลูกแก้วให้เกิดฤทธา ฤทธา เกิดให้แก้วลูก ครอบ ๑๐๙ ปู่เศียร ปู่ก้าวเสด็จก๋า ก๋าเสด็จ ก้าวปู่ ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ ฯ

พระคาถาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอธิษฐานเอา
พุทธัง อาราธนานัง...(ตัวข้า)...ขลังนะชาลีติ สิทธัตถะ
ธัมมัง อาราธนานัง...(ตัวข้า)...ขลังนะชาลีติ สิทธัตถะ
สังฆัง อาราธนานัง...(ตัวข้า)...ขลังนะชาลีติ สิทธัตถะ

พระคาถาสมปรารถนาทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการ
ต้องได้นะ ต้องมานะ ต้องได้แน่ ด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ

พระคาถาขนุน
(หนุนเนื่องทุกอย่างให้สำเร็จ)
ตัง ขัง ณะ มะโล ดัง ตูม ตูม นะ ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถามะขวิด (ขจัดอุปสรรคสิ่งไม่ดี ต่างๆ)
ตะ มะ ฟะ ตัก ละ ถะ ตัง โต ตุ ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถามะรุม (เมตตาและค้าขายดี)
นะมะพะทะ ยะถาพะลัง ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถามะยม (เมตตามหานิยม)
เมตตา ตะสะขลัง งง งวย ดักลูกด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาทับทิม (มีชื่อเสียงโด่งดัง)
ทะทัง มะลิดัง ปากครุฑ นาคเล็ก ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาเงาะถอดรูป
ตะ สะ ระ จะ อะ ดาวสวยงามลูก ด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาเจรจาสำเร็จทุกอย่าง
มา....มา มะ มา....มา พูดเจรจาให้สำเร็จ มิไม่ไปไหน
พุทธังจบ ธัมมังจบ สังฆังจบ จบด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาเรียกทุกสิ่ง
(มะยม, เกลือ, พริก, น้ำตาล)
มา...มา ยะ มา...มา ข้ารับเอา เพราะ....รักข้า
นะตักลาภ... ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะฯ

พระคาถาขอพรมหาเทพทั้ง ๗ พระองค์
พระศิวะ (อิศวร) ข้าขอพร ความสำเร็จทุก ประการ
พระแม่อุมาเทวี ข้าขอพร ให้บันดาลความสุข
พระพรหม ข้าขอพร ให้โลกเกิดสันติสุข
พระแม่สุรัสวดี ข้าขอพร ให้เลิศทางสมอง
พระนารายณ์ ข้าขอพร ปราบศัตรูนำธรรมะ ชนะมาร
พระแม่ลักษมี ข้าขอพร ทรัพย์ศฤงคาร เพิ่มพูน
พระพิฆเนศวร ข้าขอพร ให้ทำลายอุปสรรค มารร้ายทั้งปวง

พระคาถาบูชาแพทย์ปู่ชีวกโกมารภัจร์
(รักษาพระพุทธเจ้า)
โอมะ นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัจจะ
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจร์
ประภาเสสิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนาโม ฯ
พระคาถาเสกเป่าให้คนป่วยหายจาก โรคร้ายต่างๆ
พุทธังหาย ธัมมังหาย สังฆังหาย
ขอให้หายจากโรค...ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ เทอญ

พระคาถาต่อชีวิตผู้ป่วย
โยรุกเข มหาโยรุกเข ขอให้...(ออกชื่อ) ...ผู้ป่วย ต้นไม้หรือคนที่ตายแล้วสามารถกลับฟื้นคนมาได้ และเจริญงอกงาม ด้วย นะโมพุทธายะๆๆ นะชาลีติ สิทธัตถะ นะมะอะอุ ปะตะหะ เพี้ยง ฯ (สวด ๓ จบ)

พระคาถาเรียกเงินทองไหลมาเทมา
พูดไปจะเป็นเงินเป็นทองมาไว ๆ
ปะพะ ปะจะ ตะปะ, งะปะ ทะมะ วะวะ ด้วยนะชาลีติ ฯ

พระคาถาสำเร็จพระธรรมโดยปาฏิหาริย์
ธะมะมะ ผะจะปะ ตะขะมะ ตะปะกะ
สะพะนะ จะตะบะ สะขะวะ ระสะทะ
ตะสะสะ ปะตะหะ ด้วยนะชาลีติ ฯ

พระคาถาอธิษฐานสูงสุดกู่แห่งมหาฤาษี ๑๐๙
(ตามจิตปรารถนา)
วิชังชา วรังนา ธนัง โหนตุนัง ขออธิษฐาน.....ด้วย นะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญ ฯ

พระคาถารองสุดกู่ สายเทพ-มหาเทพ และจะส่งให้สูงสุด
พะ พะ พะ มะ ธะ, ระ นะ มะ พะ คะ, คะ มะ ละ วะ หะ ยะ หะ สะ ระ ทะ, งะ นะ ปะ ระ ปะ, อะ ละ หะ สะ สะ
ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญฯ
(วิสัชนา-จะต้องน้อมรำลึก ถึงครูบาอาจารย์ ปู่มหาฤาษี และผู้เรียบเรียงทุกครั้ง และให้สวด ทุกวัน วันละ ๑ จบ)

คำเตือน

ผู้ใดศรัทธาท่องไปสวดไปก็จะสำเร็จผล ตามอนิสงส์ ๓๕ ข้อที่เสด็จปู่กล่าวไว้ทุกประการ

แต่ถ้า ผู้ใดแอบอ้างพระคาถาเหล่านี้เป็นของ ตน เพื่อชื่อเสียง หรือผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง ก็จะมีโทษถึงตาย และตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิด เสด็จปู่จะขอเตือนพวกขาดศีลธรรมประจำใจ

“ข้าพเจ้า...ขออุทิศผลบุญธรรมทานในครั้ง นี้ให้แก่ตัวข้าพเจ้า และผู้เรียบเรียงพระคาถานี้ เพื่อเผยแผ่แก่ผู้มีจิตสะอาด และให้แก่พ่อแม่ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ เทพอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑ ญาติมิตร วงศ์วาร และบริวารทั้งหลาย ขอให้ศัตรูวินาศสันติ เทอญฯ”