พระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาฤาษีบรมครูปฐมนวโกฏิแห่งยุคปฐมกัปร์

2,672 Views

ของยุคพระเวทย์ (พระนวมหาฤาษีเป็นบรมครูของทุกศาสดามาก่อนทั้งสิ้น)

๑.พระมหาฤาษีบรมครูเสด็จ (พ่อแก่) จุไลย ไตรภพเมตต์ (เอกภพ) องค์ประธานปฐม ๑๐๙ กัปร์กัลป์โกฏิกู่อยู่ด้วยสิทธัตถะ กาลนานเทอญ

๒.พระมหาฤาษีบรมครูพรหมคัมภีรภาพ

๓.พระมหาฤาษีบรมครูเตโชนาคราช

๔.พระมหาฤาษีบรมครูประไลยโกฏิ

๕.พระมหาฤาษีบรมครูทัสมงคล

๖.พระมหาฤาษีบรมครูตาไฟ

๗.พระมหาฤาษีบรมครูตาวัว

๘.พระมหาฤาษีบรมครูนาลัย

๙.พระมหาฤาษีบรมครูนารอด (องค์ธรรมิก ฆราชคู่ลงมาช่วยโลกยุคปัจจุบัน)

๑๐.พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

“นำโม ตี้จั้งอ้วงผู่ซ่ะ” คู่บารมีอมตะ

นิพพาน

ชั่วนิจนิรันดร์

๑๑.พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

“น่ำโมกวน ซื่ออิมผู่ซ่ะ”

พระมหาฤาษีนวโกฏิทุกพระองค์ บรรลุ อรหันต์มาก่อน และดำรงอมตะอยู่ที่นอกฟ้าป่าหิมพานต์

พระมหาฤาษีบรมครู ผู้ทรงประทานเสก เทพธิดาสวรรค์ คือ พระนางไพสะเทวีให้มาเป็นพระแม่โพสพเทวี เป็นพันธุ์ข้าวเลี้ยงโลกจวบจน ปัจจุบันนี้

พระมหาฤาษีบรมครู ทรงเป็นครูผู้สอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาก่อน ทรงบันดาลทุก สรรพสิ่งทั้งหลาย ให้เกิดมีในโลกนี้และให้ดำรง อยู่ตลอดไป