พระผู้ลงมาช่วยโลกยุคปัจจุบันมีที่มาอ้างอิง ๒ แห่ง คือ

1,727 Views

๑.จากหนังสือพระคริสตธรรมใหม่ หน้า ๕๖๓

“พระองค์ผู้ทรงม้าขาว มีพระนามว่า “สัตย์ซื่อและสัตย์จริง” พระองค์พิพากษาและ ทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรม พระ นามจารึกไว้ไม่มีใครรู้จัก นอกจากพระองค์ “ทรงฉลองพระองค์สีจุ่มเลือด และพระนาม คือ พระวาทะของพระเจ้าจอมกษัตริย์ และจอมเจ้า นายผู้ถือคฑาเหล็ก”

๒.จากคำกล่าว แห่งหลวงปู่โลกอุดร “พระผู้มาโปรดโลกยุคปัจจุบัน คือ พระผู้ครอง จีวรสีแดงเพลิง”

พระผู้มาช่วยโลก คือ พระกษิติครรภ์ มหาโพธิสัตว์ กับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง (ชาวโลกจงอย่าวิตกใดๆ เลย)

พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ คือ “พระผู้ ถือลูกแก้วสารพัดนึก” อันเป็นผลการสร้าง ของมหาฤาษี ๑๐๙ เทพ พรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน ๙ แสนจักรวาลร่วมกันสร้าง ซึ่งสำเร็จจาก การรวมของแก้ว ๙ ประการ (รัตนตรัย) คือ องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเป็น “องค์แก้วสารพัดนึก” มีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เหนือฤทธาใดๆ ในจักรวาลเพื่อพิทักษ์รักษา ดูแลจักรวาล และเผยแผ่พระธรรมเพื่อชาวโลก บรรลุธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ให้ลุล่วงไปโดย สมบูรณ์ ดูแลปกป้องชาวโลกตลอดไป

พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ผู้ถือลูกแก้ว สารพัดนึกในพระหัตถ์ซ้าย และถือคฑาเหล็ก ในพระหัตถ์ขวา เผยแผ่พระธรรมในทุกที่ทุก สถานใน ๓ โลก นี่คือ พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ และชาวโลกทั้งปวง คือผู้เป็นครูนั่นเองชาวโลกไม่ต้องทุกข์ร้อนไป

คำอธิบายศัพท์

พระศรีอาริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์ผู้จะ เสด็จมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ องค์ที่ ๕ ในอนาคตข้างหน้า สืบต่อจากพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ คือ องค์สมเด็จ พระศากยมุนีพุทธเจ้า

ในกัปป์นี้มีชื่อว่า ภัทรกัปป์ อันหมายถึงช่วง กาลเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติบนโลกนี้ถึง ๕ พระองค์

พระโพธิสัตว์กวนอิม พระฉายานามตาม คติชมพูทวีป คือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้ทรงคอยสดับฟังเสียง ความปริเวทนาสุขทุกข์ของชาวโลก

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ มหาเทพผู้เป็นใหญ่ บนสวรรค์ พระองค์เป็นราชาแห่งเทพ เป็นองค์ประมุขผู้ปกครองดูแลเทพเจ้าใหญ่น้อยทั้งปวง ในคติไทย คือ พระอินทร์ (ท้าวสักกะเทวราช)

เทพยดาผู้คุมเกณฑ์กำหนดตารางสวรรค์ ทางจีนขานพระนามว่า “เทียนเหลอเซียน” เป็น เทพยาดาผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับวาระความผัน แปรของโลกและจักรวาล ให้ดำเนินไปตามเกณฑ์ กำหนดอย่างถูกต้อง

กษัตริย์เหยาและซุ่น เป็นกษัตริย์ในยุค โบราณของจีนช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. ๑๘๑๔ และ ก่อนปี พ.ศ. ๑๗๑๒ ตามลำดับ ทั้งสองพระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่สูงส่งด้วยคุณธรรมความดี

ในยุคสมัยของพระองค์บ้านเมืองร่มเย็น ประชาราษฎร์อยู่กันอย่างสงบสันติสุข พลเมือง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจรรยา ปราศจากโจร ผู้ร้าย ยามค่ำคืนนอนก็ไม่ต้องปิดประตูหน้าต่างทรัพย์สินทำตกหล่นตามถนนหนทาง ก็ไม่มีใคร เอาไป

หลักคุณสัมพันธ์ หมายถึง ความดีงามใน การเกี่ยวกันและอยู่ร่วมกันของผู้คนตามสถาน ภาพของตน ได้แก่

๑.พ่อแม่ลูก พ่อแม่ต้องรักดูแลเอาใจใส่ลูก ลูกต้องรู้จักสำนึกพระคุณมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

๒.พี่และน้อง ต้องรักใคร่สามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน

๓.สามีและภรรยา ทั้งสองฝ่ายต้องเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

๔.เพื่อนต่อเพื่อน ระหว่างเพื่อนฝูงต้องต่างมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันในมิตรภาพ

๕.ผู้นำและประชาราษฎร์ ผู้นำปกครอง ต้องมีคุณธรรม เมตตา กรุณา เอื้ออาทร ประชา ราษฎร์ต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดี

เสินหนง เป็นกษัตริย์ในยุคโบราณของจีน ประมาณ ๕,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว พระองค์เป็น กษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้าน เช่น ทรงเป็นผู้คิดประดิษฐ์คันไสไม้ และทรงค้น พบเวชศาสตร์จีน ในเรื่องยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนวิธีดูแลเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แก่มวลมนุษย์