วิธีทำบุญให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

1,622 Views

พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่มาแห่งบุญไว้ ๓ ประการย่อๆ คือ

๑.บุญเกิดจากการให้ทาน

๒.บุญเกิดจากการรักษาศีล

๓.บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ

การสร้างความดีทุกประการนั้น ล้วนเป็น แหล่งของการเกิดบุญกุศลทั้งสิ้น แล้วก่อให้เกิดอานิสงส์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ทุกเรื่อง

บุญอันเกิดจากการให้ทาน พระภิกษุสงฆ์ หรือให้ของแก่ใคร ไม่ว่าจะให้ของแก่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติมิตร แม้เอาอาหารให้สัตว์ได้กิน ขณะนั้น จะเกิดกระแสบุญ เป็นแสงเรืองรองแผ่ออกจาก ตัวผู้ให้ทันที และเพียงไม่กี่วินาทีแสงนี้จะพุ่งหาย ไปขึ้นไปเบื้องบน แล้วสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้ อยู่บนเทวโลก ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำหลักสำคัญ ที่สุดว่า ขณะของหลุดจากมือเมื่อใส่บาตร/ถวาย ของพระสงฆ์ หรือให้แก่ใครก็ตาม เราต้องรีบ อธิษฐานจิตแผ่บุญทันที หรือตอนพระสวด “ยะถาสัพพี” ก็กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ หรือผู้ที่เราต้องการให้ในทันทีทันใดว่า “บุญนี้จง เป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้า (หรือ) บุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า (หรือ) บุญนี้จงเป็นของเทวดา ภูติ–ผี–ปีศาจ–เปรต– ครุฑ–นาค-ยักษ์ ที่สถิตอยู่ในสถานบ้านเรือนของ ข้าพเจ้า” เป็นต้น

บุญอันเกิดจากการภาวนา ให้อธิษฐาน แผ่เมตตาก่อนเช่นว่า “ขอบุญที่เกิดจากการ ภาวนาต่อไปนี้ ถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้า เจ็บป่วย (เป็นอะไร) (หรือจะให้ใครก็ให้อธิษฐาน เอาเอง)” แล้วก็เริ่มภาวนาได้เลย หลังจากเลิก ภาวนาก็ให้อุทิศบุญนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง บุญที่เกิด จากการภาวนานี้ จะมีพลานุภาพแรงยิ่งกว่าบุญ จากการให้ทานมาก ฉะนั้นพวกภูติ–ผีชั้นต่ำ มักรับไม่ค่อยได้ เราต้องเปิดช่องไว้ภาวนา เขา จะได้เตรียมรับตามกำลังความสามารถของตน เอง เพราะหากให้ตอนที่ภาวนาเสร็จจึงให้ ก็ เปรียบเหมือนเราปล่อยน้ำที่พุ่งแรง แต่เขาเอา ภาชนะที่ไม่เหมาะสมมารับ เขาจะรับไม่ได้เนื่องจากกำลังจิตของเขาไม่แข็งแรงพอ หากเราอธิษฐานเปิดให้เขาเตรียมตัวไว้ก่อน ก็เหมือนเปิดก๊อก น้ำค่อยๆ ใครภาชนะน้อยก็เอามารองรับตาม กำลังที่เขามี แต่สำหรับเทวดาบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ท่านสามารถรับบุญใหญ่ หลังภาวนาได้อยู่แล้ว เปรียบเหมือนท่านมีโอ่งมีถังขนาดใหญ่สำหรับ รองรับน้ำที่พุ่งออกมานั่นเอง

บุญเกิดจากการรักษาศีล การทำบุญด้วย การตั้งใจ รักษาศีลก็ย่อมเกิดกุศลขึ้นเช่นกัน ทุก ครั้งที่ระลึกศีลตัวเองรักษาดีแล้ว ไม่ด่างพร้อย ก็สามารถอธิษฐาน ส่งบุญได้ว่า “บุญที่ข้าพเจ้า ได้รักษาศีลนี้จงถึงแก่.....” หรือใน การทำ ความดี ทุกอย่าง เช่นแม้แต่การพูดให้เขา มีสติคิดดี การ ได้ช่วยเหลือคน การได้ทำสาธารณประโยชน์ ส่วนรวมย่อมก่อให้เกิดความปิติดีใจ นั้นแหละ คือบุญให้รีบอธิษฐานจิต และแผ่บุญส่งถึงผู้ที่ เราต้องการให้ทันที