สัจธรรมคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระศรีอาริยเมตไตรย

2,339 Views

ด้วยพระฤทธานุภาพแห่งองค์พระศรีอาริย เมตไตรย ซึ่งได้เสวยสุขบนสรวงสวรรค์ พระ องค์ทรงเล็งเห็น ความทุกข์ของมวลมนุษยชาติ และด้วยพระมหาเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ทรง แปลงพระวรกายมาช่วยชาวโลกมนุษย์ ด้วยพระ ทัยที่เสียสละ กล่าวคือทรงต้องการให้มนุษย์พ้น ทุกข์ และมีความสุขที่แท้จริง จึงทรงมอบธรรมะ เพื่อเตือนความทรงจำ และสอนมนุษย์ที่ต้องการ ความหลุดพ้นจากทุกข์ และดำรงอยู่ในความ สุขที่แท้จริง เพื่อเป็นการเตรียมกายเตรียมใจให้ พร้อมที่จะพบกับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของ องค์พระศรีอาริยเมตไตรย ในเพลาข้างหน้าที่จะ มาถึงในอีกไม่นานนี้ โดยมอบหมายให้ผู้รู้ที่แท้ จริงนำธรรมะมาบอกกล่าว และเผยแผ่ต่อไปนี้

๑.ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์

๒.ให้รักใคร่เมตตาปราณี ต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์

๓.ผู้เป็นลูกต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณ และเชื่อ ฟังพ่อแม่บังเกิดเกล้า ถ้าลูกไม่กตัญญูรู้คุณพ่อ แม่ ก็จะได้รับผลกรรมทันตา เมื่อตายไปจะไป เกิดเป็นสัตว์

๔.ไม่พูดมากในสิ่งที่ไร้สาระ เพ้อเจ้อ ส่อเสียดผู้อื่น การพูดมากทำให้เกิดความผิด พลาดเสียหายได้ การพูดเสียงดัง และหยาบคาย ก้าวราวดุดัน แช่ง ด่า สบถสาบาน เป็นอัปมงคล แก่ตัวเอง ล้วนแต่จะกลับมาสนองตอบตนเอง ทั้งสิ้น

๕.ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ใจร้อนวู่วาม รู้จักอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดนับครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องคิดว่า ทุกอย่างใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น การมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาท หรือคดีความ ใดๆ ถึงแม้จะแพ้หรือชนะก็ตาม ในที่สุดก็มีแต่ ความว่างเปล่า เสียเวลา เสียพลังงาน

๖.ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง โดยการนั่ง สงบนิ่ง แล้วคิดทบทวนพิจารณาความผิดพลาด ของตนเอง เพื่อแก้ไขทำตัวเสียใหม่ โดยกลับใจเป็นคนดีและคิดแต่สิ่งดีๆ

๗.ผู้มีนิสัยใจคอกว้างขวาง รอบคอบ ละเอียดอ่อน เสียสละ กระทำการสิ่งใดมักจะ สำเร็จ

๘.การรู้จักให้อภัย คือ ผู้มีเมตตาธรรม สูงสุด

๙. การรู้จักเลือกกินเลือกใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย แม้แต่กินอาหาร ต้องไม่ให้เหลือทิ้งเหลือขว้าง เพราะแต่ละอย่าง กว่าจะเจริญเติบโตมาให้เราได้กินได้ใช้ ต้องใช้ เวลาอันยาวนาน และด้วยน้ำพักน้ำแรงของคน อีกมากมาย และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ สิ่งมี ชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นได้โดยฟ้าดิน จึงเสมือนหนึ่ง ของสูงที่ฟ้าดินประทานให้ ควรกินหรือใช้ด้วย ความเคารพและสำนึกในบุญคุณ

๑๐.การกินเนื้อสัตว์ โดยผ่านการฆ่ามา แล้ว ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการฆ่าเกิด ขึ้น ย่อมได้รับผลทันตาเห็น เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อายุสั้น อารมณ์ร้อนฉุนเฉียว และมีนิสัยเยี่ยง สัตว์

๑๑.ให้หมั้นฟังเทศน์ ถือศีลกินเจ ภาวนา รักษากาย วาจา ใจ ให้สงบเงียบ เจียมตัวเอง ไว้ให้ดีที่สุด รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน

๑๒.ควรประกอบอาชีพ โดยชอบธรรม สุจริต ไม่ดื่มสุรายาเมา ไม่เข้าซ่องโสเภณี ไม่เล่นการพนัน ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร ไม่คบ ชู้สู่สาว ไม่ละเลยประเพณีอันดีงาม ไม่ทำ ตัวนอกรีตนอกรอย ผิดวิสัยของมนุษย์ที่พึงจะ กระทำ

๑๓.ผู้ที่มีครอบครัวแล้ว ควรระวังรักษา ความสามัคคีต่อกันในครอบครัว เป็นสิ่งอัน ประเสริฐสุด และนับเป็นความสุขอันดับแรก ในครอบครัว ถ้าเผลอลืมตัวไม่ปฏิบัติ ให้รีบกลับ ใจแก้ไขทำตัวใหม่ อย่าคิดเอาแต่ได้ หรือแก้ตัว คิดหาใหม่ เป็นการผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อครอบครัวดี สามีภรรยาและบุตรจะได้อยู่ ร่วมกัน อย่างสุขเกษมสำราญ ความผิดพลาด เก่าๆ ที่เคยมีมาต้องถือว่าเป็นบทเรียน ให้นำ มาอบรมสั่งสอนบุตรหลานรุ่นต่อๆ มาเพื่อจะได้ มีหลักปฏิบัติ

๑๔.ถ้าคิดจะทำสิ่งใด ควรใช้สติปัญญา ไตร่ตรองพิจารณาในกิจการนั้น ให้ถ่องแท้รอบ ครอบเสียก่อน ย่อมทำให้เกิดผลดีไม่ผิดพลาด

๑๕.คุณธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะคบหาสมาคมกับใคร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างก็ตาม สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เห็น แก่ประโยชน์ส่วนตน ดังคำพังเพยที่ว่า “ซื่อกิน ไม่หมด คดกินไม่นาน”

๑๖.คนที่ประพฤติตนเยี่ยงคนพาล โดยไม่ คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ชอบใส่ร้าย ป้ายสีคนอื่น นินทาผู้อื่นลับหลังย่อมประสบกับ ความยากลำบาก หาความสำเร็จได้ไม่ มีความ ทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย และครอบครัวแตกแยก หนีหายตายจาก