ผู้พิพากษาบอกว่า: พระแม่มารีคือนิรมาณกายของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

1,265 Views

สำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง ! ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง !

อาหมีถัวฝอ ! อาอวี้พนมมือไหว้ผู้พิพากษา !

“ ผู้พิพากษาค่ะ! อาอวี้อยากรู้ว่า นอกจากพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์แล้ว ยังมีพระอริยะเจ้าองค์อื่นๆ อีกหรือไม่ค่ะ ที่มาปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้กับเวไนยในนรกภูมิ?”

ผู้พิพากษาบอกว่า: “มีสิ! ยังมีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระอมิตาภะพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุตถาคต และพระอริยะเจ้าองค์อื่นๆ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ถึงแม้ว่าจะสำแดงกายเป็นพระโพธิสัตว์ในการโปรดฉุดช่วยเวไนยสัตว์ แต่แท้ที่จริงแล้วทุกพระองค์ต่างมีบุญกุศลมรรคผลพร้อมสมบูรณ์สำเร็จเป็นพระพุทธะแล้ว ระหว่างพระองค์กับพระพุทธะไม่มีความแตกต่างกันเลย ที่เรียกว่า “เมื่อมีพระพุทธะเกิดขึ้นในโลก 1 องค์ พระพุทธะนับ 1,000 องค์ต่างก็มาร่วมกันส่งเสริม”

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้สำเสร็จเป็นพระพุทธะตั้งแต่สมัยอดีต ในขสงไขยกัปที่เนิ่นนานประมาณมิได้ผ่านมาแล้ว มีพระนามว่า “พระสัทธรรมวิทยาตถาคต” ส่วนพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ก็เป็นพุทธาจารย์ของ 7 พระพุทธะ พระพุทธะโพธิสัตว์ไม่มีจิตที่แบ่งแยกว่า ใครเป็นที่ 1 ใครเป็นที่ 2 หรือใครเป็นรองใคร ทุกพระองค์ล้วนมีความเสมอภาค รัศมีส่องสว่างซึ่งกันและกัน แสงประภาสตอบสนองซึ่งกันและกัน พระพุทธะคือผู้ที่มีรัศมีแห่งกายสว่างไสวที่สุด สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด และมีสติปัญญาญาณสูงส่งที่สุดในจักรวาล เพียบพร้อมด้วยอภินิหาร ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถทำได้ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่รู้ และสิ่งที่พระพุทธะโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต่างมีเหมือนกันนั่นก็คือ มีมหาเมตตาต่อเวไนยทั้งปวงอย่างเสมอภาค ถึงแม้ว่าเวไนยจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ มีมหากรุณามองเห็นกายของเวไนยกับกายของพระองค์คือกายเดียวกัน เห็นความทุกข์ยากของเวไนยคือความทุกข์ยากของพระองค์เอง นั่นก็คือ พระพุทธะโพธิสัตว์จะต้องรักษาระดับของสติปัญญาและความเมตตากรุณาทั้ง 2 อย่างนี้ ให้อยู่ในระดับที่สูง และจะต้องมีความสมดุลกันตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสติปัญญาและความเมตตากรุณา 2 อย่างนี้จะต้องมีความสอดประสานกัน และสำแดงพลังทั้ง 2 อย่างออกมาพร้อมกันเป็นความรักและความเมตตาที่มีความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกว่าเป็นมิตรหรือศัตรู ไม่แบ่งแยกชนชาติ ศาสนา หรือนิกาย ถึงแม้จะเป็นเพียงพืชและสัตว์ที่มีความอ่อนแอและอายุสั้น ก็ยังคงมีความเสมอภาคมอบความรักความเมตตาปกโปรดฉุดช่วย นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธะโพธิสัตว์กับปุถุชนคนธรรมดา เพราะคนธรรมดาไม่สามารถรักษาระดับของสติปัญญาและความเมตตากรุณาทั้ง 2 อย่างนี้ให้อยู่ในระดับที่สูงและมีความสมดุลกัน ด้วยเหตุนี้คนธรรมดาจึงไม่สามารถมาที่นรกภูมิเพื่อฉุดช่วยเวไนยสัตว์ แต่พระพุทธะโพธิสัตว์สามารถมาฉุดช่วยเวไนยสัตว์ที่นรกภูมิได้ตลอดเวลา

พระพุทธะโพธิสัตว์มาฉุดช่วยเวไนยในนรก ก็จะปฏิบัติตามกฎโดยอิงอาศัยกฎแห่งกรรมในการฉุดช่วย และจะไม่ทำลายกฎ วิญญาณบาปในนรก มีบางคนที่ตอนสมัยมีชีวิตอยู่มีความพากเพียรวิริยะในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแต่ไม่รักษาศีลวินัย ละเมิดความผิดบาปที่ร้ายแรงทำให้ตกนรก เมื่อวิญญาณบาปมาถึงห้องพิจารณาและตัดสินคดี ในระหว่างที่รับการไต่สวนพิพากษาคดีอยู่นั้น หากวิญญาณบาปสวดท่องมนตร์ของพระพุทธะโพธิสัตว์ ก็จะเกิดอำนาจแห่งฤทธานุภาพปกปักคุ้มครองกาย ในเวลานั้นพญายมจะสั่งให้นายนิรยบาลควบคุมตัวของวิญญาณบาปไปดื่มน้ำลืมชาติของยายเมิ่ง แล้วส่งไปเกิดใหม่โดยถูกกำหนดให้ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เพื่อให้วิญญาณบาปลืมมนตร์ คาถา และธารณีต่างๆ จากนั้นจึงนำวิญญาณบาปมาตัดสินโทษอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากวิญญาณบาปยังไม่ลืมมนตร์ คาถา และธารณีต่างๆ ก็จะใช้วิธีนี้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมเรื่อยๆ จนกระทั่งวิญญาณบาปลืมมนตร์ คาถา และธารณีต่างๆ จนหมดสิ้น จึงค่อยมารับโทษ วิญญาณบาปในนรก ที่ได้รับการฉุดช่วยจากพระพุทธะโพธิสัตว์ล้วนเป็นวิญญาณบาป ที่ได้รับความทุกข์ทรมานในนรกและสามารถบังเกิดจิตสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปแล้วทั้งสิ้น พระพุทธะโพธิสัตว์จะพิจารณาดูจิตใจของวิญญาณบาปว่ามีการฟื้นฟูยกระดับขึ้นหรือไม่ หากมีการยกระดับขึ้นก็มีเหตุปัจจัยให้พระพุทธะโพธิสัตว์มาฉุดช่วย

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มักจะมาปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้กับวิญญาณบาปในนรกเสมอๆ ในระยะใกล้ๆนี้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ก็มาฉุดช่วยวิญญาณบาปในนรกกามา เราจะพาท่านไปเข้าชม ในนรกกามามีเด็กวัยรุ่นยุวชนอยู่คนหนึ่งซึ่งอายุน้อยมาก พ่อแม่ของเขาที่อยู่บนโลกมนุษย์หมั่นทำความดีสะสมบุญกุศลแล้วอุทิศมาให้ เป็นเหตุดลใจให้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มาที่นรก เพื่อฉุดช่วยวิญญาณของเด็กวัยรุ่นคนนั้น ใน (สัทธรรมปุณฑริกสูตร สมันตมุขปริวรรต) ได้กล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอักษยมติโพธิสัตว์ว่า ดูก่อนกุลบุตร ถ้าหากเวไนยจำนวนร้อยพันหมื่นโกฏิได้รับความกลัดกลุ้มทุกข์ระทมทั้งปวง เมื่อฟังชื่อของอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ตั้งใจเอ่ยนามของอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ก็จะพิจราณาเสียงของเขาในทันที และช่วยให้เขาหลุดพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้น”

ถึงแล้ว! รู้สึกว่าภายในนรกขุมนี้มีพุทธรังสีที่สว่างไสว ทำให้เกิดความชุ่มเย็นและเงียบสงบขึ้นมาในทันที ช่างวิสุทธิ์สะอาดและทำให้กายใจเกิดความสบาย ผู้พิพากษาบอกว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ กำลังฉุดช่วยเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งในนรกแสงกระทบตาอัณฑะเหล็ก

ศิษย์ซั่งกวนอวี้ฮว๋า ก้มกราบเบญจางคประดิษฐ์ต่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ข้าพเจ้ามองเห็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สำแดงกายออกมา ด้วยรูปลักษณ์ของพระแม่ มารีผู้มีเมตตาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ผู้พิพาก ษาบอกว่าพระแม่มารีแท้ที่จริงก็คือ 1 ในการสำแดงนิรมาณกายของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ใน(สัทธรรมปุณฑริกสูตร สมันตมุขปริวรรต) กล่าวว่า: “ครั้งนั้นพระอักษยมติโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เหตุใดพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จึงต้องท่องไปในสหโลกธาตุนี้? ทำไมจึงต้องแสดงธรรมแก่เวไนยทั้งหลาย? และพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีกุศโลบายในการโปรดเวไนยอย่างไร? พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอักษยมติโพธิสัตว์ว่า ดูก่อนกุลบุตร หากเวไนยในสหโลกธาตุสมควรใช้รูปกายของพระพุทธเจ้าไปฉุดช่วย อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ก็จะแสดงธรรมด้วยรูปกายของพระพุทธเจ้า หากสมควรใช้รูปกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าไปฉุดช่วย ก็จะแสดงธรรมด้วยรูปกายของพระปัจเจกพุทธเจ้า” พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ฉุดช่วยเวไนยตามเหตุบุญปัจจัย และสำแดงรูปกายต่างๆตามเหตุบุญปัจจัยของเวไนย

ดูๆไปแล้วเด็กวัยรุ่นคนที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กำลังฉุดช่วยอยู่นั้น หน้าคุ้นๆ อ๋อ! นึกออกแล้ว เมื่อ 1 ปีก่อนข้าพเจ้าเคยเห็นรูปถ่ายของเขาที่ศาลาตั้งศพ ศาลาตั้งศพของเขาอยู่ข้างศาลาตั้งศพของญาติข้าพเจ้า ในเวลานั้นพ่อแม่ของเขาจัดงานฌาปนกิจตามแบบพิธีของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ไม่มีการจุดธูป ไม่มีการทำพิธีทางพุทธศาสนา มีเพียงการสวดคัมภีร์อธิษฐาน ก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาก็เคยแนะนำไปแล้วว่ามีเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง ที่หมกมุ่นอยู่ในกามและตายลงด้วยอายุเพียง 12 ขวบ พ่อแม่ของเขามีเขาเป็นลูกโทนเพียงคนเดียว ทุกๆวันร้องไห้เสียใจจนน้ำตาอาบหน้า สภาพจิตใจของผู้เป็นพ่อแม่ ยังไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้ พวกเขาเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รู้เพียงทำความดีช่วยเหลือคนยากจน และอธิษฐานต่อพระแม่มารีทุกๆ วัน ซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นสามารถดลใจให้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยมหาเมตตามหากรุณามาฉุดช่วยลูกชายของพวกเขา

ตอนนี้ได้เห็นพระแม่มารีเปล่งรัศมีแห่งความเมตตาอีกครั้ง เป็นรัศมีสีขาวบริสุทธิ์ที่มีความสว่างไสวโชติช่วงสาดส่องไปทั่วทั้งนรก นรกแปรเปลี่ยนเป็นความชุ่มเย็น การลงโทษต่างๆ ก็หยุดลงชั่วคราว ข้าพเจ้าจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ได้มาชมนรกแสงกระทบตาอัณฑะเหล็ก เด็กวัยรุ่นคนนี้ช่างน่าเวทนาจริงๆ เลือดไหลนองเต็มพื้น สุดที่จะทนดูได้ ตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นเด็กวัยรุ่นคนนี้ กำลังใช้มือวาดสัญลักษณ์ของไม้กางเขนบนตัวเอง และกล่าวสำนึกคุณต่อพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งพูดว่า แม้แต่ในความฝันก็ยังคาดคิดไม่ถึงเลยว่าจะสามารถได้พบเจอกับพระแม่มารี

เวลานี้พระแม่มารีได้กล่าวชี้แนะด้วยเสียงอันนุ่มนวลและเปี่ยมล้นด้วยเมตตาว่า: “ร่างกายผิวหนังและเส้นผมได้รับมาจากพ่อแม่ ลูกเอ๋ย! อายุขัยบนโลกมนุษย์ของลูกหมดลง ลูกเป็นวิญญาณอยู่ในนรก ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่ทั้ง 2 คนของลูก อยู่บนโลกมนุษย์มีความเจ็บปวดเสียใจแค่ไหน? จิตใจของท่านทั้ง 2 เหมือนดั่งถูกลูกธนูเป็นหมื่นๆ ดอกทิ่มแทงทะลุขั้วหัวใจ เคยรู้บ้างหรือไม่?”

เด็กวัยรุ่นน้ำตาไหลจนไม่สามารถควบคุมได้ ร้องไห้น้ำตานองหน้าพูดว่า: “ถ้าหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้ ก็จะไม่ดูสิ่งลามกอีกแล้ว วันนี้ลูกขอสารภาพบาป (สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป) ทั้งหมดต่อเบื้องหน้าของพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ ลูกอยากจะสารภาพบาปต่อพ่อแม่ของลูกด้วย แต่น่าเสียดายที่อยู่กันคนละโลก ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านทั้ง 2 คนได้อีกต่อไปแล้ว ลูกอกตัญญู ลูกสมควรตาย พ่อแม่รักลูกมากเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าลูกต้องการสิ่งใด พ่อแม่ก็จะหามาให้ตามความต้องการ ชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านวัตถุมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆ มีพี่เลี้ยง 2 คนคอยดูแล ในใจลึกๆ รู้สึกซาบซึ้งถึงความรักทะนุถนอมที่พ่อแม่มีให้ แต่ชาตินี้กลับไม่สามารถตอบแทนพระคุณ หวังว่าชาติหน้าจะสามารถมีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณของท่านทั้ง 2 ที่เลี้ยงดูสั่งสอน

ความจริงแล้วในตอนแรก เริ่มต้นจากความอยากรู้อยากเห็น ตอนนั้นเพิ่งจะอายุได้เพียง 6 ขวบ ลูกนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูเว็บไซต์ลามก ดูไปด้วยก็ใช้มือสำเร็จความใคร่ตามไปด้วย ตอนที่เพิ่งจะเริ่มทำเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกว่าสนุกดี พอทำบ่อยๆ เข้าก็กลายเป็นเสพติดกาม จากเสพติดก็เปลี่ยนเป็นนิสัยความเคยชิน เกือบทุกวันจะต้องใช้มือสำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง ถึงแม้จะอยู่ในโรงเรียนก็ยังแอบไปทำในห้องน้ำ เป็นเพราะว่าพ่อแม่ทำงานยุ่งมาก ทุกๆวันออกจากบ้านตั้งแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ตอนค่ำๆมืดๆ ยามปกติหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มีแต่พี่เลี้ยงที่อยู่เป็นเพื่อน พี่เลี้ยง 2 คนนี้ ตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน พวกเขาก็มักจะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสมอๆ เห็นว่าลูกเก็บตัวอยู่ในห้องก็คิดว่าลูกเป็นเด็กดีไม่ดื้อจึงไม่ได้เข้ามารบกวน

ลูกทำแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งอายุได้ 10 ขวบ ลูกก็เริ่มมีอาการปวดช่วงเอวและเหนื่อยมาก เหนื่อยไปทั้งตัว ไม่มีเรี่ยวแรง มีความรู้สึกง่วงซึม แม้แต่เวลาเดินก็ยังต้องใช้ไม้เท้าเหมือนผู้เฒ่า แม่ของลูกพาลูกไปรักษากับหมอหลายต่อหลายคน แต่ก็ไม่สามารถเยียวยารักษาให้อาการดีขึ้น ต่อมาหมอจีนแผนโบราณวินิจฉัยว่า ไตบกพร่องอย่างรุนแรงและมีการเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร เวลานั้นพ่อแม่จึงรู้ว่าลูกใช้มือสำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง ถึงแม้ว่าจะถูกพ่อแม่อบรมสั่งสอนไปบ้าง แต่โดยเนื้อแท้แล้วพ่อแม่ก็ยังคงรักและห่วงใยลูก เที่ยวพาลูกไปเสาะแสวงหาหมอเก่งๆ ที่มีชื่อเสียงคนแล้วคนเล่าเพื่อทำการรักษาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ขาด ลูกเองก็เริ่มตระหนักถึงผลร้ายของการสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองและหยุดทำไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง พ่อแม่เห็นว่าลูกเป็นเด็กที่เชื่อฟัง จากที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษก็เริ่มลดความสนใจลงและไม่ค่อยเข้มงวดนัก

ระหว่างที่ลูกกำลังอยู่ในช่วงของการกินยารักษา ในหัวสมองก็มีความทรงจำต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องลามกผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาพลามก เสียงจากสื่อลามก และลูกก็ไม่สามารถขจัดสิ่งลามกเหล่านี้ออกไปจากความ คิดในหัวสมองได้ ลูกรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าลูกไม่สามารถควบคุมมันได้จึงแอบใช้มือสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองอยู่เสมอ และทุกครั้งหลังจากที่สำเร็จความใคร่ให้ตัวเองเสร็จ ก็จะรู้สึกเหนื่อยมากๆ และมีอาการเวียนหัวขึ้นมาทันที ในที่สุดพออายุได้ 12 ขวบก็ถูกยมทูตหน้าวัวหัวม้าใช้โซ่เหล็กลากลงมารับโทษในนรก เนื่องจากลูกแอบทำพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในห้องอย่างลับๆ และเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตลอดไม่กล้าพูดออกมา วันนี้ได้สารภาพบาปออกมาทั้งหมดรู้สึกสบายใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนนักเรียนของลูกก็มีหลายคนที่ดูเว็บไซต์ลามก ซึ่งพ่อแม่ของพวกเขาต่างก็ไม่รู้เรื่องนี้ ลูกอยากจะออกไปจากที่นี่ พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยให้ลูกได้ไปสวรรค์ด้วยเถิด ลูกจะต้องไปสวรรค์ เพื่อบอกกับเพื่อนๆนักเรียนของลูกว่าอย่าได้ดูเว็บไซต์ลามกอีก ยิ่งไปกว่านั้นห้ามสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองเด็ดขาดเพราะเป็นการกระทำที่เป็นบาป”

พระแม่มารีชี้แนะว่า: “พ่อแม่ของลูกอยู่บนโลกมนุษย์ ยังคงเฝ้าคิดถึงลูกอยู่ทุกๆวันเลยนะ!”

เด็กวัยรุ่นพูดว่า: “พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์! ลูกขอวิงวอนพระแม่ได้โปรดช่วยลูกออกไปที ลูกยังไม่ขอขึ้นสวรรค์ ลูกจะต้องช่วยเพื่อนนักเรียนของลูกก่อน จะต้องแนะนำตักเตือนผู้ชายทั้งหลายว่าอย่าดูเว็บไซต์ลามก และอย่าสำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง ถ้าหากลูกทำไม่ได้ลูกยอมให้มือทั้ง 2 ข้างของลูกขาด ยอมให้ปากของลูกเน่า”

พระแม่มารีชี้แนะว่า: “ลูกมีจิตใจที่ดีมาก แก้ไขความผิด กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่อย่างถึงที่สุด ความผิดบาปทั้งหมดล้วนมีต้นกำเนิดออกมาจากจิตใจ ขอให้ลูกยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะทำ ต้องบังเกิดความคิดที่จะทำแล้วจึงทุ่มเทกำลังความสามารถไปปฏิบัติ ทุกเวลาจะต้องมีสัมมาสติประคองรักษาความคิดให้ถูกต้องเที่ยงตรงเป็นปกติ ไม่ถูกแปดเปื้อนด้วยมิจฉาสติหรือความคิดที่ไม่ถูกต้อง ลูกตั้งปณิธานว่าจะแนะนำตักเตือนทุกคน ให้ละเลิกนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีในกามตัณหาก็คือปณิธานที่ดี ตั้งปณิธานว่าถ้าหากทำไม่ได้ยอมให้มือทั้ง 2 ข้างของลูกขาด ยอมให้ปากของลูกเน่า ก็คือปณิธานที่ไม่ดี เมื่อตั้งปณิธานที่ไม่ดีก็จะสูญเสียความคิดที่เป็นสัมมาอันถูกต้อง พวกเราสามารถตั้งปณิธานได้ แต่จะต้องตั้งปณิธานที่ดี อย่าตั้งปณิธานที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นปณิธานที่ดีหรือปณิธานไม่ดีก็แล้วแต่ล้วนคือเหตุ เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล เมื่อมีการตั้งปณิธานก็ต้องมีซักวันหนึ่งที่ปณิธานนั้นสำเร็จ ปณิธานคือพลังที่ไร้รูปลักษณ์ชนิดหนึ่ง พลังที่ไร้รูปลักษณ์นี้จะผลักดันการกระทำของพวกเราทุกภพชาติ ปณิธานที่ดีสามารถตั้งขึ้นได้เรื่อยๆ อย่าได้หยุด ผลสำเร็จนั้นจะช่วยยกระดับจิตญาณให้สว่างไสว จะต้องไม่ตั้งปณิธานที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาด ถ้าตั้งปณิธานที่ไม่ดีก็จะเกิดวงจรอุบาทว์ ต้องทุกข์ทรมานจากผลกรรมของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นภัยต่อผู้อื่นและสรรพสิ่งทั้งหลาย ทำให้ตนเองและผู้อื่นต่างได้รับความเสียหาย ปณิธานที่ไม่ดีก็คือเหตุที่จะนำไปสู่ความตกต่ำ ส่วนปณิธานที่ดีคือรากฐานที่จะนำชีวิตก้าวสู่หนทางอันสว่างไสว”

เด็กวัยรุ่นได้รับพรในการฉุดช่วยจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ แสงของจิตญาณจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจางๆ วิญญาณของเขาได้ไปผุดไปเกิดแล้ว ข้าพเจ้าถามผู้พิพากษาว่าเด็กวัยรุ่นคนนี้ เพิ่งจะตกนรกได้ไม่นาน การลงโทษยังไม่สิ้นสุด เพราะเหตุใดถึงได้ไปผุดไปเกิดไวอย่างนี้?

ผู้พิพากษาบอกว่า: “เด็กวัยรุ่นคนนี้ไม่ใช่คนที่มีจิตใจเลวร้าย เพียงแต่พ่อแม่ของเขายุ่งมากเกินไปจนไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนให้ดีแบบทันทีซึ่งๆหน้า เวลาที่เขาทำผิด ทำให้เขาขาดความรู้และความเห็นที่ถูกต้อง อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขายิ่งตกต่ำถลำลึกในทางที่ผิด จึงต้องตกสู่นรกในที่สุด บัดนี้ได้รับการฉุดช่วยจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อาศัยฤทธานุภาพของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทำให้มีโอกาสได้ไปเกิดใหม่อีกครั้ง นอกจากนั้นเด็กวัยรุ่นคนนี้เองยังสารภาพบาป (สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป) อย่างจริงใจ เมื่อมีเงื่อนไขครบพร้อมทั้ง 2 ข้อจึงสามารถได้ไปเกิดใหม่ไวเช่นนี้”

วันนี้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ขอขอบคุณผู้พิพากษาที่คอยอธิบายให้ข้าพเจ้าฟัง

อาอวี้พนมมือลา! ขึ้นดอกบัวขาวกลับ!