พระราชเสาวนีย์

1,048 Views

สมเด็จพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์แดนสุขาวดี
เทพธิดาสนองพระราชเสาวนีย์ เทพธิดาต่งซวงเฉิงหยวนจิน ลงประทับทรง กล่าวเป็น กลอนว่า
พระดำรัสจรรโลงธรรมอันอำไพ
หนังสือใหม่แสงสว่างทางสดใส
ทุกครัวเรือนควรศึกษาผาสุกใจ
ควรมีไว้เพื่อลูกหลานอาหารใจ

แม่พำนักอยู่ ณ สวรรค์ ใจคิดถึงมวลมนุษย์ โลกนี้แปรผันมนุษย์จิตใจต่างกัน ประเพณีนิยมเปลี่ยนจากโบราณอันเรียบง่ายก้าวสู่อารยยุคอันเจริญด้วยเทคโนโลยี อาหารการกินของมนุษย์เน้นในรสชาติและอนามัย แต่น่าเสียดายความเจริญทางวัตถุ แต่ศีลธรรมอันดีงามเสื่อมถอย แม้เขม่าควันไฟในครัวจะน้อยลงแต่จิตใจกลับสกปรกโสมม ไม่เชื่อพระเจ้ามองข้ามศีลธรรม สังคมเต็มไปด้วยคดีข่มขืน ปล้นสดม แม้ตัวเป็นคนแต่จิตใจเป็นสัตว์เป็นภัยมหันต์ ทำให้แม่เศร้าใจ!

บัดนี้ จะได้จรรโลงศีลธรรมอันดีงาม ให้เหมาะแก่ยุคสมัย เพื่อให้มนุษย์ในปัจจุบันรู้สำนึกกำพืด แสวงความรู้ใหม่ๆ เข้าถึงสัจธรรม ศึกษาอรยธรรม จึงได้มีราชโองการ ณ วันที่ 5 เดือน 8 ให้สำนักธรรมเซิ่งเต๋อ แห่งไถจง นิพนธ์หนังสือ “แสงสว่างแห่งชีวิต” โดยให้พระเจ้านวเวหาซือมิ่งจิงกุง ประทับทรงตอบปัญหาข้อสงสัย เพื่อให้เขม่าควันไฟในครัวเปลี่ยนเป็นยาวิเศษช่วยโลกมนุษย์ เดิมกำหนดหนังสือเขียนเสร็จในหนึ่งเดือน แต่เพื่อรวมความคิดให้ดีที่สุด จะได้ไขปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ทำให้ล่าช้า ด้วยคุณค่าหนังสือเขียนด้วยความยากลำบากทำสุดความสามารถ จึงไม่เอาโทษ บัดนี้หนังสือใกล้พิมพ์สำเร็จ แม่มีความปลื้มปีติมาก จึงมีคำสั่งให้พระเจ้านวเวหาซือมิ่งจิงกุงกลับสวรรค์รายงานในคืนวันที่ 24 เดือน 12 เวลา 24.00 น. พร้อมกับหนังสือที่พิมพ์เสร็จ นำไปทูลถวายองค์เง็กเซียนฮ่องเต้และเจ้าแม่สุวรรณ ถือเป็นของขวัญของสำนักธรรมเซิ่งเต๋อ

มนุษย์ในโลก ในครัวมีเตาทุกครัวเรือนใช้ไฟหุงต้มอาหาร 3 มื้อ จึงดำรงชีวิตอยู่ได้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าเตาล้นพ้น แต่เสียดายที่มนุษย์ไม่รู้จักเคารพกราบไหว้ ได้แต่ถือโอกาสนี้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ ให้สำนักพิมพ์นิตยสาร “เซิ่งเต๋อ” เผยแผ่แจกจ่ายเป็นธรรมทานถ่ายทอดเจตนารมณ์พระเจ้าเตา จรรโลงสัจธรรม ไม่เพียงได้ทดแทนกระกรุณาธิคุณของพระเจ้าเตาอันเป็นการเปล่งแสงสว่างแห่งชีวิตให้เจิดจ้าอีกด้วย วันมอบหนังสือขอให้ผู้ดำเนินงานรวบรวมรายนามผู้บริจาค ให้ระบุชื่อสกุล ที่อยู่ จำนวนเล่ม และคำกล่าวอธิษฐาน แล้วเผาพร้อมกัน มอบให้พระเจ้าเตาไปทูลเกล้า ลูกช้างทั้งหลายได้ทำตามเจตนารมณ์ของสวรรค์ ได้จัดพิมพ์หนังสือวิเศษนี้จนสำเร็จ แม่จึงประทานดวงจิตสงบเพิ่มแสง 10 องศา ขอให้สืบทอดเจตนารมณ์ เผยแผ่ธรรมะ เป็นที่ปลื้มปีติของแม่

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา