คำนำ แสงสว่างแห่งชีวิต

1,507 Views

หนังสือ แสงสว่างแห่งชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ รัตนะแห่งครอบครัวเป็นหนังสือให้ความรู้ของครอบครัว เป็นตำราลับของสุขภาพ เป็นเคล็ดลับของความปรองดองระหว่างสามีภรรยาอีกทั้งยังให้หลักสัจธรรม ที่ท่านยังไม่เคยศึกษาค้นคว้ามาก่อน

สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบัน เป็นเหตุที่วิทยาการกำลังเฟื่องฟู ชีวิตจึงหลงอยู่กับวัตถุแสงสีจนหลงลืมต้นกำเนิดเดิม ชีวิตที่แข่งขันแย่งชิงกับการแสวงหาให้ชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งเตาไฟ (ซือมิ่งจิงกุง) ได้ถูกผู้คนทอดทิ้งหลงลืมไปนานแล้ว

ดังนั้นการแสวงหาชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า ก็จำเป็นต้องเพิ่มพูนศักยภาพเดิม ชีวิตจะได้ไม่แขวนอยู่บนเส้นด้าย แสงสว่างแห่งชีวิตไม่ดับมอด ดังนั้นพระองค์ธรรมมารดาจึงโปรดให้ท่านซือมิ่งจิงกุงแห่งสวรรค์ชั้นเก้า ลงมาแต่งคัมภีร์ในลักษณะเป็นปุจฉาวิสัชนา เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมอันแยบคาย ให้แสงสว่างแห่งชีวิตเผยปรากฏ อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวทั้งยังเป็นการเชิดชูธรรมแห่งสตรีอันสง่างามอีกด้วย

หนังสือ แสงสว่างแห่งชีวิตเล่มนี้ ได้พิมพ์เผยแผ่มานานแล้ว แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของสถานธรรมอีกมาก ข้าพเจ้าจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของท่าน

ด้วยความเคารพ
ธรรมบัญชา
1 ตุลาคม 2542