พระราชโองการพระเจ้าเง็กเซียน

1,150 Views

ข้าประทับ ณ ตำหนักสุวรรณ รำลึกถึงมวลมนุษย์ทุกวันเวลา ทุกครั้งที่เห็นมนุษย์ละเมิดศีลธรรมจรรยา สร้างบาปกรรมใหญ่หลวง ทำให้คุณธรรมเสื่อมทราม ทุกหนแห่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเลวร้าย เดชะบุญที่มีสำนักเซิ่งเทียนแห่งเมืองไถจุง ได้รับรราชโองการจากข้า ให้เปิดสำนักประกาศธรรม โปรดสรรพสัตว์สิบทิศ บัดนี้ได้ลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” สำเร็จเรียบร้อยในเวลา 5 เดือน ข้ารู้สึกยินดีปรีดายิ่งนัก วันก่อนท่านเทพหลิว ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักได้มารายงานว่า เหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริงเสมอต้นเสมอปลาย สนองราชโองการด้วยความวิริยะอุตสาหะ บัดนี้เพื่อบำเหน็จเป็นเกียรติคุณแก่เทพเทวดาและมนุษย์สำนักเซิ่งเทียนสืบไป ผู้ปฏิบัติงานตลอดช่วงลิขิตหนังสือ ฝ่ายเทพประธานสำนักท่านเทพกวน พระราชทานเพิ่มมรรคผลสามขั้น ส่วนเทวดานอกนั้นพระราชทานท่านละสามพันกุศล ฝ่ายมนุษย์ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็งพระราชทานคนละหนึ่งพันกุศล ผู้มาปฏิบัติงานเกินสองในสามช่วงระยะลิขิตหนังสือพระราชทานคนละห้าร้อยกุศล ส่วนผู้มาปฏิบัติงานน้อยกว่านี้ การประทับทรงลิขิตแต่ละครั้งแต่ละคน พระราชทานครั้งละสิบมหากุศล นี้คือการให้กำลังใจเป็นพิเศษแก่สำนักเซิ่งเทียน ซึ่งเพิ่งเปิดได้ไม่นาน ซึ่งประสบความยากลำบาก ที่ขาดแคลนทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกของเซิ่งเทียนทั้งฝ่ายเจ้าและมนุษย์คงมีความพากเพียรโปรดสรรพสัตว์อีกต่อไป ปรับปรุงหนังสือธรรมะให้มีประสิทธิภาพ ในการตักเตือนชี้แนะหนทางสว่างแก่ชาวโลกยิ่งขึ้น ขอให้มวลสมาชิกของเซิ่งเทียนจงปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อต่อไป เพื่อโปรดสรรพสัตว์โลก เมื่อใดบุญบารมีเต็มขั้นบริบูรณ์ ย่อมบรรลุมรรคผลเป็นเทพเป็นพุทธะโดยง่ายดาย

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527