พระราชโองการมีความว่า

1,149 Views

ข้าประทับ ณ ตำหนักสุวรรณใจข้ารำลึกถึงมวลมนุษย์ตลอดเวลา สำนักเซิ่งเทียนแห่งเมืองไถจุง ได้รับราชโองการ โดยพระจี้กงนำนายชิวไปท่องนรกอเวจี บัดนี้ล่วงเวลา 5 เดือน ลิขิต 18 ครั้ง ได้ตีแผ่ความเร้นลับของนรกอเวจี อันมนุษย์ชาวโลกยังไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งพระจี้กงและนายชิว ได้ปฏิบัติกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะยิ่ง วาระนี้ได้บัญชาให้ท่านเทพลื่อนำน้ำอมฤตมาด้วย เพื่อเพิ่มพลังให้แก่กายทิพย์ของนายชิว และมีราชโองการให้พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ราชประกาศข้อกำหนดอานิสงค์ เพื่อเป็นบำเหน็จและกำลังใจแก่สาธุชนผู้สละทรัพย์ร่วมทุนพิมพ์หนังสือ “ท่องอเวจี” อันเป็นประโยชน์แห่งการโปรดสัตว์ ทั้งภาคมนุษย์และภาควิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2527

พระจี้กง: ชิวเซิง..รีบรับพระราชโองการ

ชิวเซิง: เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์: ขอเชิญทุก ๆ ท่านเข้าไปนั่งกันข้างในเถิด สั่งให้ฝ่ายการครัวเริ่มเสิร์ฟอาหารได้ (ขณะนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมได้เสด็จมาถึงที่หน้าตำหนักเจ้าหน้าที่รีบนำเสด็จไปยังที่ประทับอันอยู่ทางขวาของพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ราช)

พระโพธิสัตว์กวนอิม: วันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธองค์การจัดงานเลี้ยงนี้ เพื่อฉลองการลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” สำเร็จ ชิวเซิง...เธอคงเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเราจะเพิ่มพลังทิพย์แก่เธอ

ชิวเซิง: โอ เย็นสบายตัว และปลอดโปร่งใจอย่างประหลาด ขอบพระคุณท่านพระโพธิสัตว์ที่ส่งเสริม

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์: ขอเชิญทุก ๆ ท่านลงมือรับประทานอาหารได้

พระจี้กง: เนื่องจากเวลาจำกัดขอเชิญท่านพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ประกาศข้อกำหนดอานิสงส์เถิด

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์: ถ้าเช่นนั้นเราจะกำหนดอานิสงส์ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือ “ท่องอเวจี” ตนเองและบุตรหลาน ถ้ามีบาปกรรมไม่มากนักอนุญาตให้อุทิศบุญกุศลนี้แก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วไม่ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์

2. ถ้าบรรพบุรุษ ตอนมีชีวิตเคยสร้างบาปกรรมไว้ถ้าบุตรหลานได้พิมพ์แจกเป็นจำนวนมาก แล้วอุทิศบุญกุศลนี้แก่บรรพบุรุษ ๆ ก็จะพ้นจากอบายภูมิสู่สุคติภูมิ

3. ถ้าตนเองเคยสร้างบาปกรรมไว้ หากรู้สำนึกผิดแล้วบริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บุคคลผู้นั้นเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วจะได้เสวยสุคติภูมิตามพลังกุศลมากน้อยแห่งตน

4. ถ้าครอบครัวตนถูกวิญญาณร้ายรังควานอยู่เสมอเมื่อบริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ด้วยพลังอำนาจแห่งกุศลนี้จักขับวิญญาณร้ายไป ทำให้ครอบครัวผู้นั้นได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์: สี่ข้อข้างต้นนี้ คือ ข้อกำหนดอานิสงส์ที่เราประกาศ ถ้าหากยังไม่สมบูรณ์ ก็อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้

พระจี้กง: ท่านพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เราทั้งสองรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง บัดนี้ก็ดึกแล้วอาตมาต้องขอตัวไปก่อน โปรดอภัยด้วย

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์: ขอส่งท่านจี้กงและชิวเซิง

พระจี้กง: ขอลาท่านพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์และทุก ๆ ท่าน ชิวเซิง...รีบอำลา

ชิวเซิง: เนื่องจากเวลาจำกัด กระผมขอลาท่านพระโพธิสัตว์ และเทพพรหมทุก ๆ ท่าน

พระจี้กง: ชิวเซิง รีบขึ้นบนดอกบัว

ชิวเซิง: ผมนั่งเรียบร้อยแล้ว อาจารย์กลับได้

พระจี้กง: ชิวเซิง อาหารคืนนี้เป็นไงบ้าง?

ชิวเซิง: ฮ่าฮ่า รสแบบนี้ ในชีวิตเพิ่งเป็นครั้งแรกและคงมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

พระจี้กง: อายุเธอยังน้อยอนาคตยังอีกไกล บัดนี้ก็ได้ลิขิตหนังสือสำเร็จแล้ว อาจารย์จะกลับสวรรค์ถวายรายงานละ

ชิวเซิง: ศิษย์ขอส่งอาจารย์กลับสวรรค์

เทพดาวหลิว: การลิขิต “ท่องอเวจี” ของคืนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว สานุศิษย์ทุกคนคงรู้สึกเสมือนหนึ่งได้ปลดภาระอันหนักอึ้งออกจากบ่า ซึ่งเราก็รู้สึกยินดีด้วย เมื่อรำลึกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสานุศิษย์ร่วมลิขิตหนังสือ บัดนี้ต้องกลับไปรายงานสวรรค์ ย่อมรู้สึกอาลัยอาวรณ์ ขอให้ทุกท่านมีความมานะบากบั่นต่อไป ในอนาคตคงมีโอกาสได้พบกันอีก ณ สรวงสวรรค์ เรากลับละ

ประธานเทพกวน: เป็นอันว่าเรื่อง “ท่องอเวจี” ได้จบบริบูรณ์แล้ว เรารู้สึกยินดีด้วย แม้ว่าหนังสือนี้จะลิขิตเพียง 18 ครั้งเท่านั้น ทว่าช่วงระหว่างลิขิตหนังสือเหล่าสานุศิษย์ต่างก็ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ อย่างน่าชมเชย สำหรับผู้มาปฏิบัติงานในคืนนี้ เราจะให้บันทึกคนละ 3 กุศล เพื่อเป็นกำลังใจวันหน้าเมื่อประกาศผลกุศลออก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คืนนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ ประธานเทพกวน: พระราชโองการจวนถึงสำนักแล้วเจ้าพระภูมิเขตไปต้อนรับเหนือเมืองห้าลี้ เจ้าพระภูมิท้องที่เหนือเมืองสิบลี้ ส่วนเทพเทวดาและมนุษย์ จงคุกเข่ารับพระราชโองการ ราชมนตรีจูกัดขงเบ้ง

ประทับทรง วันที่ 15 พฤษภาคม 2527

นำโองการพระเจ้าเข้าประกาศ

บรรยากาศ สิริ นิมิตดี
ลิขิตเสร็จ นำท่อง อเวจี
เป็นสักขี นรก นั้นมีจริง

ราตรีนี้ได้นำพระราชโองการมาประกาศให้ทราบทั่วกัน เทพเทวดาและมนุษย์จงคุกเข่า