คำนำของพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

1,052 Views

ประทับทรง วันที่ 7 มกราคม 2527

นับแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เมื่อเริ่มมีมนุษย์อุบัติขึ้นจนถึง บัดนี้นับได้หกหมื่นปีเศษแล้ว แม้จะมีเทพและพรหมชั้นต่าง ๆ ลงมาจุติยังโลกมนุษย์หลายครั้งหลายครา แต่ก็ยังคงไม่ สามารถเหนี่ยวรั้งจิตใจผู้คน ให้หันสู่หนทางแห่งความดีงาม ทำให้เหล่าเทพและพรหมต่างเอือมระอาอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ในสถานการณ์ที่หมดทางเลือกแล้ว จึงได้จัดสร้างขุมนรกขึ้น เพื่อลงโทษทัณฑ์ แก่คนจำพวกทำบาปชั่วช้า เพื่อให้พวกเขา เข็ดหลาบ ในบรรดานรกนั้น นรกอเวจีเป็นสถานที่สำหรับจองจำผู้ก่อกรรมชั่วร้ายแรง โดยเฉพาะวิญญาณบาปพวกนี้ จะต้องผ่านการไต่สวนพิจารณา เพื่อกำหนดโทษจากยมบาล ทั้ง 9 แดนก่อน เมื่อครบกำหนดจากการลงโทษทัณฑ์ของ นรกทั้ง 9 แดนแล้ว จึงจะถูกส่งต่อไปจองจำยังนรกอเวจี ตลอดกาลไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีก นี้คือผลลงเอยแห่งความ ไม่ซื่อสัตย์ สุจริต อกตัญญู ไร้เมตตา ไร้ศีล ไร้ธรรม

บัดนี้สำนักเซิ่งเทียน ได้รับพระราชโองการให้พระจี้กง นำคนทรงลงไปถึงนรกชั้นอเวจี เพื่อทัศนาสภาพอันแท้จริง และฟังความรู้สึกจากใจ อันแสนทุกขเวทนาของเหล่า วิญญาณบาป แล้วบันทึกทุก ๆ ถ้อยคำใส่ลงในหนังสือ เพื่อ เป็นการแสดงให้รู้อย่างแจ้งชัดว่านรกอเวจีนั้นมีจริง เพื่อให้ ทุกคนหันสู่ความดีงามหนีห่างความชั่วร้าย หวังว่าเมื่อ หนังสือเล่มนี้ลิขิตเสร็จแล้ว สัตบุรุษผู้มีเมตตาธรรมทั้งหลาย คงได้ช่วยกันพิมพ์แจก เพื่อให้หนังสือแพร่หลายอย่างกว้าง ขวาง ซึ่งบุญกุศลนี้ จักส่งผลถึงบุตรหลานให้เจริญรุ่งเรืองไม่ สิ้นสุด และยังสามารถส่งผลช่วยให้บรรพบุรุษพ้นจาก อบายภูมิสู่สุคติภูมิได้อีกด้วย ขอให้ทุกคนจงอย่าพลาด โอกาสอันยิ่งใหญ่ แห่งการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งนี้เทอญ