คำนำของพระอรหันต์จี้กง

1,129 Views

ประทับทรง วันที่ 7 มกราคม 2527

ยุคปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างถูกครอบงำด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน เกิดการเข่นฆ่า ลักทรัพย์ ผิดในกาม พูดเท็จ เสพ สุรา ไม่เว้นแต่ละวัน ทุกครั้งที่เห็นโลกมายานี้ เกิดทัศนียภาพ ดังกล่าว ทำให้ใจของอาตมาไม่อาจนิ่งดูดายอยู่ได้ ดังนั้น อาตมาจึงได้มาปรากฏกาย ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง แม้จะยาก ลำบากอย่างไรก็ยินดี เพื่อเป็นการปูพื้นญาณ และชี้นำมวล มนุษย์ให้ใฝ่หาธรรมะขัดเกลาจิตใจ ทว่ามนุษย์ต่างไม่ยอม ปลดปลงไม่ยอมปล่อยวางจากลาภยศ สรรเสริญ โดยมักจะ มุ่งแสวงหาเพื่อการเสพสุขเพียงเล็ก ๆ น้อยชั่วครู่ยาม แต่ เป็นการสร้างบาปกรรมอันเลวร้าย ซึ่งจะทำให้ต้องตกนรก อเวจีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด

ในวันนี้อาตมาได้รับพระราชโองการอีกครั้ง ให้นำนาย ชิวเซิงลูกศิษย์ ลงไปถึงขุมนรกอเวจี เพื่อสัมภาษณ์และบันทึก การโอดครวญอันน่าเวทนา ของเหล่าวิญญาณบาปด้วย ตนเอง เพื่อเป็นกระจกเงาและเป็นอุทาหรณ์เตือนสติเตือนใจ แก่ชาวโลก

อาตมาหวังว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ เขียนเสร็จแล้วคงจะ สามารถปลุกชาวโลกให้ตื่นจากอวิชชาความไม่รู้ ละทิ้งความ ชั่วร้าย หวนกลับสู่ความดีงาม ไม่ดื้อรั้นหลงผิดอีก หากยังทำ แต่ความชั่วร้ายอันเป็นการสร้างเชื้อแห่งภัยพิบัติ วันหนึ่งคง ต้องถูกจองจำอยู่ในนรกอเวจีตลอดกาล ซึ่งเป็นความทุกข์ ทรมานอันสุดจะบรรยาย ซึ่งเมื่อถึงกาลนั้นก็สายเกินกว่าจะ แก้ไขเสียแล้ว บัดนี้ก่อนที่จะลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” จึงได้ เขียนคำนำไว้ ณ ที่นี่

เจริญพร