พระบรมราชโองการ

1,092 Views

ข้าอยู่บนสรวงสวรรค์ ใจข้ารำลึกถึงมวลมนุษย์ตลอด เวลา สังคมโลกยุคปัจจุบัน จิตใจผู้คนไม่เหมือนดังเก่าก่อน ชายไม่ปฏิบัติตามสายสัมพันธ์หลัก 3 หญิงไม่รักษาคุณธรรม แม่บ้าน 4 ศีลธรรมจรรยาเสื่อมทราม ทุกหนแห่งเต็มไปด้วย วังวนแห่งความชั่วร้าย ยังดีที่มีสำนักธรรมเซิ่งเทียนแห่งเมือง ไถจง ได้รับราชโองการให้ทำการทรงลิขิตประกาศธรรมซึ่ง เหล่าสานุศิษย์ต่างก็เข้าใจสวรรค์เบื้องบน ต่างปฏิบัติภารกิจ อย่างจริงจัง บัดนี้นายชิวเซิง ผู้มีปณิธานเมตตาธรรม ประสงค์เปิดเผยรูปโฉมอันแท้จริงของนรกอเวจี เมื่อข้าทราบ ก็รู้สึกปิติยินดียิ่งนัก จึงได้มีบัญชาให้พระจี้กงนำนายชิวเซิงไป ท่องตระเวนนรกอเวจี เพื่อชมสภาพการณ์อันแท้จริงด้วย ตนเองโดยให้เทพดาวหลิวเป็นผู้ทรงลิขิตถ่ายทอดสด ตั้งชื่อ หนังสือเล่มนี้ว่า “ท่องอเวจี” หลังจากได้รับราชโองการนี้ แล้ว เมื่อถึงกำหนดเวลาประทับทรง ขอให้เหล่าสานุศิษย์ของ สำนักเซิ่งเทียนจงร่วมมือกับเหล่าเทพพรหม ปฏิบัติตาม ราชโองการอย่างเคร่งครัด เมื่องานสำเร็จจะมีบำเหน็จตาม ความดีความชอบให้แก่ทุกคน