Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
ประกาศเลขาตำหนักเง็กเซียนฮ่องเต้ | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

ประกาศเลขาตำหนักเง็กเซียนฮ่องเต้

760 Views

1. หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้น โดยพระราชโองการ จาก พระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ แม้ว่าสำนวนลีลาการเขียน จะเป็น ภาษาชาวบ้าน แต่เนื้อหาสาระล้วนเป็นสัจธรรม เป็นคัมภีร์ อันวิเศษลํ้าเลิศในการบำเพ็ญขัดเกลาอบรมจิตใจ เพื่อรู้แจ้ง ในธรรม และเป็นอุทาหรณ์เตือนสติ เตือนใจชาวโลกเป็น อย่างดี

2. ถ้าในหนังสือมีคำผิด ซึ่งเป็นความผิดพลาดของการ คัดลอก ผู้อ่านจงอย่าลบหลู่ดูแคลน

3. หนังสือเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ก็ด้วยความมานะ วิริยะ อุตสาหะของเหล่าทวยเทพ พรหมร่วมกับมนุษย์ เนื้อหาสาระ ล้วนเป็นการเปิดเผยความเร้นลับของขุมนรกอเวจี ถือเสมือน หนึ่งเป็นเสียงระฆังเตือนภัยให้แก่ชาวโลก ขอให้ทุกคนจง ทะนุถนอมรักษาไว้ให้จงดี

4. ผู้ใดมุ่งหวังอายุยืนยาว ลาภยศ หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ ล้างบาป สร้างบุญกุศล ไถ่บาป ให้แก่บรรพบุรุษ ให้ พ้นจากอบายภูมิ สู่สุคติแดนสวรรค์ให้จุดธูปอธิษฐานว่าจะ พิมพ์แจกหนังสือนี้ ต่อหน้าพระพุทธรูป เทวรูปในศาลเจ้า เจ้าเตาไฟ (เตาแก๊ส) หรือ ที่กลางแจ้ง ย่อมจะได้สมหวังตาม ปรารถนา

5. หนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด จะมีสิ่ง ศักด์ิสิทธ์ิคอยพิทักษ์รักษา เมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องวางไว้ในที่ สะอาดหรือส่งแจกต่อไปแก่ญาติมิตร ถ้าหากเจตนาทิ้งขว้าง หรือฉีกทำลาย เป็นบาปหนักต้องตกนรกหมกไหม้ ขอให้ทุก คนถึงสังวร