พระเหวินฮวงองค์ประธานแห่งฟ้าทักษิณ

1,196 Views

ปัจจุบันธรรมะได้เสื่อมทรามลง จิตใจมนุษย์ไม่โบราณ เสียแล้ว ความสัตย์ซื่อไม่หลงเหลืออยู่ กลับกลายเป็นคนเห็น แก่ได้ มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ฉกฉวยโอกาส หาเอามา โดยผิดกฎหมาย ไม่มีหิริโอตตัปปะ ไร้คุณธรรม ด้วยเหตุที่ มนุษย์ไม่รู้จักกฎสวรรค์และโทษอาญาของยมโลก ดังนั้น กรรมเวรจึงเวียนวนตอบสนอง ยิ่งไปกว่านั้น พวกวัยรุ่นที่เข่น ฆ่ากันให้เห็นเป็นประจำเพราะเกิดไฟโทสะ หรือไม่ก็เพื่อ ทรัพย์สินและผู้หญิง ไม่อาจหลุดพ้นจากกามราคะอันเป็น ชนวนให้เกิดความวู่วามจนเลือดเดือดคงได้ฟังคำพูดของพวก วัยรุ่นสมัยนี้จนคุ้นหูอยู่ประโยคหนึ่งว่า “กูหรือจะกลัวตาย อกี ย่สี บิ ปขี า้ งหนา้ กูก็เปน็ นักเลงไดอ้ กี ” อนิจจา! การตาย ของมนุษย์ หากยังไม่หมดอายุขัยในโลกมนุษย์ละก็พอตายไป ก็จะถูกคุมขังอยู่ในเมืองตายโหง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีบุญหรือบาป ก็ต้องถูกคุมขังจนกว่าจะหมดอายุขัยในโลกแล้วจึงจะส่งไป ยังยมบาลเพื่อพิจารณาคุณหรือโทษ เพื่อเป็นหลักฐานในการ หมุนเวียน ดังนั้นมนุษย์ควรจะเข้าใจ การกระทำใด ๆ ที่ไม่ เป็นธรรมก็ดี หรือเพราะขาดความสนใจจนทำให้ชีวิตต้องดับ สูญก็ดี ถ้ายังไม่หมดอายุขัยในโลกแล้ว ก็ต้องถูกคุมขังใน เมืองตายโหงทั้งหมด

ชาวโลกผู้ไม่เข้าใจเหตุผลอันนี้ ก็คิดว่ามีแต่การ หมุนเวียนและการตอบสนองของกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในโลก นี้เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เห็นคุณค่าของกายสังขารนี้ เพราะคิดว่า เมื่อตายแล้วก็จะเวียนกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ได้อีก นั่นเป็น สักกายทิฐิในพระสูตรกล่าวไว้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์นี้ยาก เกิดในดินแดนตะวันออกก็ยาก พูดว่าตายแล้วก็กลับมาเกิด ใหม่อีก เป็นเพียงแค่คำพูดก็ดูเหมือนง่าย ๆ ในสังคมที่สับสน วุ่นวายเช่นปัจจุบันนี้ หากเหตุผลนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ให้ชาวโลก ได้เข้าใจ คงต้องวุ่นวายเป็นแน่ โชคดีที่ฟ้าเมตตา มีโองการให้ แต่งหนังสือ “บันทึกเที่ยวเมืองตายโหง” เล่มหนึ่ง ให้ ถ่ายทอดสภาพเหตุการณ์จริงของเมืองตายโหงเพื่อนำมาเป็น ข้อพึงสังวรแก่ชาวโลก จักได้แก้ไขวิถีจิตของคนในปัจจุบันนี้ ให้ถูกต้อง จะเป็นคุณประโยชน์มหาศาล

ตั้งแต่สมัยโบราณมา ศาสนานับหมื่นพันมากมายได้ แต่งหนังสือบรรยายถึงสภาพเมืองนรกไว้มีแต่ “เมือง ตายโหง” ยังไม่มีการแต่งสู่โลก ในเมืองตายโหงนอกจาก หลักธรรมแล้ว ยังมีมติสวรรค์ที่ยังไม่ได้แพร่งพรายสู่โลกเลย ปัญหาติดขัดที่มือทรงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ตราบจนชะตาฟ้า ได้ประทานโอกาสมาให้ ความลับของเมืองตายโหงจึงได้ถูก เปิดเผยขึ้น เพื่อเป็นการให้ชาวโลกได้เข้าใจว่า เหตุใดมนุษย์ จึงได้รับผลของการตายโหง และการลงโทษของเมืองตายโหง กับเมืองนรกมีอะไรต่างกัน ผู้อ่านจะได้เกรงกลัว เกรงกลัว แล้วจะได้หันไปสู่ความดี จะได้ไม่ฝืนต่อเบื้องบนที่ออก หนังสือด้วยความยากลำบาก เมื่อการแต่งหนังสือได้เริ่มขึ้น แล้ว จึงขอกล่าวถ้อยคำบันทึกไว้เป็นบทนำ

พระเจ้าเหวินฮวง
ให้ไว้ ณ สำนักธรรมอู๋เหมี่ยวหมิงเจิ้น
วันที่ 16 เดือนยี่ ปีกะจื้อ
ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2527