เทวโองการ ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้

2,089 Views

พระบรมเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งมไหศวรรย์

มีพระกระแสรับสั่ง ดังนี้
ข้าฯ ผู้ประทับอยู่เหนือทิพยอาสน์เมฆินทร์ ได้เห็นแจ้ง สภาวะโลก ถึงแม้มีภารกิจมากมายก็ไม่ลืมที่จะเกื้อหนุนเหล่า สัตว์ให้พ้นจากทะเลทุกข์ ทั้งพุทธเทพ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิบน สวรรค์ได้ร่วมแรงกอบกู้ชะตาฟ้า ไม่ปฏิเสธที่จะตระเวนทั่ว บนถนนเมฆไปมาระหว่างสวรรค์และโลก เพื่อที่จะอบรม แปรเปลี่ยนผู้มีบุญสัมพันธ์ให้เข้าใจหลักธรรมให้กว้างขวาง มากขึ้น ปัจจุบันในโลกนี้ก็มีคัมภีร์และพระสูตรนับหมื่น ๆ ขันธ์ แต่ละศาสนาก็เปิดกว้างให้ความสะดวก จะได้ฉุดช่วย เหล่าสัตว์สู่วิถีทางที่ถูกต้องพร้อมกันจะได้บำเพ็ญมหาธรรม

ข้าฯ ปลอบประโลมใจว่า เพราะทั้งสวรรค์ภูมิและนรก ภูมิแต่ละชั้นแต่ละขุมได้มีสำนักธรรมต่าง ๆ ได้แต่งหนังสือ แนะนำไว้เพื่อให้คนในโลกได้เข้าใจ รู้จักบุญกุศลก็เลื่อมใส ศรัทธา รู้จักชั่วบาปก็พึงสังวรเกรงกลัว รู้จักยกย่องผู้จงรัก ภักดีและให้รางวัลแก่ผู้กตัญญู เป็นการปลอบเตือนชาวโลก ให้หันสู่ความดีและรู้จักบำเพ็ญ แต่ว่ายังมีสถานที่อีกแห่ง หนึ่งที่มีการควบคุมดูแลที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ในโลกอย่างลึก ซึ้ง หากแต่ยังมิได้บอกเล่าถ่ายทอดสภาพภายในต่าง ๆ สู่ ภายนอก เพื่อเป็นเครื่องมือในการตักเตือนมนุษย์ให้เข้าใจถึง ความหมายอันสำคัญยิ่ง จะได้คอยระมัดระวังและหวาดกลัว จะทำอย่างไรได้ ในเมื่อสำนักทรงในโลกนี้ยังขาดแคลน คนทรงที่เที่ยงธรรมและยอมรับหน้าที่อันหนักนี้

ข้าฯ มีใจร้อนรนยิ่ง ก็พอดีมีสำนักทรงที่ขึ้นตรงต่อฟ้า ทักษิณคือสำนักธรรมอู๋เหมี่ยวหมิงเจิ้น เมืองไถจง เจ้าประจำ สำนักคือ ท่านกวงเค่งและราชโอรสองค์ชายสามลี่เค่ง แห่ง นาจาฟ้าทักษิณได้ร่วมกันถวายชื่อ ยอมรับเทวโองการเพื่อ รับภาระอันหนักนี้ สำนักธรรมอู๋เหมี่ยวหมิงเจิ้นมีบุญบารมี มาก สานุศิษย์ในสำนักมีความศรัทธารับใช้ภาระอันศักดิ์สิทธิ์ นี้สนองพระโองการ ให้พู่กันศักดิ์สิทธิ์ทะลุถึงฟ้า คงไม่ทำให้ ผิดหวัง จะสำเร็จภาระหน้าที่นี้

ข้าฯ มีหฤทัยหรรษา จึงมอบโองการให้หนึ่งฉบับ มี รับสั่งให้ราชโอรสสามนาจาแห่งฟ้าทักษิณเป็นเทพาจารย์ ผู้รับหน้าที่เป็นประธานแต่งหนังสือ ให้กำหนดเวลาในการ แต่งหนังสือมีอำนาจปฏิบัติได้โดยสะดวก อาศัยถาดทราย และพู่กัน ให้เริ่มต้นเขียนตั้งแต่วันที่ 16 เดือนยี่ ปีกะจื้อ (ตรง กับวันที่ 18 มีนาคม 2527) โดยให้มือทรงหยงปี่เป็นผู้เขียน มี โองการให้เทพเซียนจื่อเป็นผู้ตรวจสอบให้ถูกต้อง สำหรับชื่อ หนังสือให้ใช้ชื่อว่า “บันทึกเท่ยี วเมืองตายโหง” ขอให้ทั้ง เทพและมนุษย์จงรับโองการร่วมแรงเดินไปข้างหน้า เมื่องาน สำเร็จแล้วจักปูนบำเหน็จให้อย่าให้เสียการ

ความประสงค์แห่งข้าฯ
ขอน้อมรับโองการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วันที่ 9 เดือนยี่ ปีกะจื้อ
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2527