พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์องค์ประมุขแห่งยมโลก

1,396 Views

อนิจจัง! ศีลธรรมเสื่อมทรามลง ใจคนไม่โบราณเสีย แล้ว มีแต่พุทธเทพที่โลดแล่นด้วยความยากลำบาก ต้องเที่ยว เปิดสถานธรรมไปทั่ว เพื่อใช้เป็นที่อบรมสั่งสอน จะได้ ระมัดระวังความชั่วส่งเสริมกระทำความดี อนิจจา! ความ จริงแล้ววัตถุได้เข้ามาทำให้การดำรงชีวิต นับวันเลวร้ายลง สภาพจิตใจมืดมัว ทำให้เกิดธาตุไอดำเป็นผืนใหญ่ทั่วไป คน ถูกบีบรัดอย่างน่าสมเพช ลองอ่านดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารที่แพร่ข่าวเรื่องราวทุจริต คดโกง จนเป็นสาเหตุ ทำให้ทัณฑสถานมีนักโทษล้นคุก การร้องทุกข์ของชาวบ้าน ต่อผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองก็ยังไม่เห็นผล ผู้ที่ทำความชั่ว รุนแรงตายไปรุ่นหลังก็มีเพิ่มอีก นี่เป็นการยืนยันคำกล่าวของ ผู้ศักด์ิสิทธ์ิโบราณที่ว่า “ผู้ศักด์ิสิทธ์ินำเอาพระเจ้าและพระ ธรรมมาตั้งเป็นศาสนาสอนคน ก็เพื่อให้ใต้หล้านี้สงบสุข” ดัง นั้น เมื่อต้องการเหนี่ยวรั้งใจคนให้ไปสู่ความดี เพื่อให้ได้ผล ดุจการฉีดยาเพียงเข็มเดียว จึงต้องให้หยั่งลึกเข้าในจิตใจคน ให้เกรงกลัวให้ได้ เบื้องบนเห็นด้วยกับสิ่งนี้ จึงนำมติสวรรค์ มาแพร่งพรายให้คนได้รู้ วันนี้สถานธรรมอู๋เหมี่ยวหมินเจิ้น แห่งฟ้าทักษิณได้รับโองการให้แต่งหนังสือ “บันทึกเที่ยว เมืองตายโหง” จึงได้แบกรับโองการศักดิ์สิทธิ์อันหนักอึ้งนี้ อนึ่งเมืองตายโหงก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของยมบาล จึงเป็น อำนาจโดยตรงของยมบาลในการจับกุม เป็นการเปิดเผยวง เวียนกรรมที่สนองตอบ

หนังสือได้เริ่มต้นแต่งแล้ว สภาพภายในเมืองตายโหง ก็ได้เผยแพร่สู่ชาวโลกแล้ว หวังให้ชาวโลกอ่านแล้วให้ ตระหนักคิดอย่าได้ดูแคลน ควรพิจารณาถึงเหล่าวิญญาณผู้ ตายในเมืองตายโหงที่บอกเล่าเป็นเหมือนคติพจน์ จะได้ไม่ ย่างก้าวสู่ฝุ่นกิเลส จนต้องตกสู่ความมืดมนในโลกที่ไร้แสง อาทิตย์เลย

จึงให้คำไว้เพื่อเป็นคำนำ
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
วันที่ 23 เดือนยี่ ปี กะจื้อ
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2527