คำนำ

1,946 Views

หนังสือ “บันทึกเที่ยวเมืองตายโหง” ได้เปิดเผย เรื่องราวอันเร้นลับที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เพื่อให้ทุกคนตั้ง ตนอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อจะได้เห็นคุณค่าของกาย สังขาร เพราะว่าเมื่อตายแล้ว ก็จะเวียนกลับมาเกิดเป็นคน ใหม่ได้อีก นั่นเป็นเรื่องยาก

โชคดีที่ฟ้าเมตตา มีโองการให้แต่งหนังสือ “บันทึก เท่ยี วเมืองตายโหง” ถ่ายทอดสภาพเหตุการณ์จริงของเมือง ตายโหง เพื่อนำมาเป็นข้อพึงสังวรแก่ชาวโลก จักได้แก้ไขวิถี จิตของคนให้ถูกต้อง จะได้ไม่ต้องตายเป็น “ผีตายโหง”

ฟ้าเมตตาผู้ที่ได้ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ “เที่ยวเมือง ตายโหง” เผยแผ่แทนฟ้าเบื้องบน หากญาติมิตรเขาได้ถูก จองจำในเมืองตายโหง อนุญาตให้อภัยโทษได้ บุญกุศลที่ทำ อนุญาตให้ลบล้างเวรกรรมชาติก่อนได้ หากได้ลิขิตว่ามีเหตุ ปัจจัยต้องตายโหงแล้ว ก็ให้ดูที่บุญกุศลของเขาว่ามากหรือ น้อยก็แก้ความเลวได้มากหรือน้อยตามบุญกุศล

แปลโดย ธรรมบัญชา