คำนำจากผู้เขียน

493 Views

        อาหมีถัวฝอ ! สวัสดีค่ะทุกๆท่าน ! ขอสำนึกคุณพระพุทธะที่ประทานโอกาสให้ผู้น้อยได้เขียนหนังสือกฎนรกไร้ความปรานีเล่มนี้  ผู้น้อยอาอวี้รู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะตัวเองมากด้วยแรงกรรมเป็นอุปสรรคขัดขวาง  จึงทำให้ไม่สามารถเขียนหนังสือให้เสร็จได้ไวตามเจตนารมณ์ของพระพุทธะและฟ้าเบื้องบน  ดังนั้นจึงรู้สึกผิดต่อทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง  อาอวี้จะเจริญรอยตามจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน  มีมหาเมตตาต่อเวไนยที่ไร้บุญสัมพันธ์กับเรา  มีมหากรุณาต่อเวไนยเหมือนดั่งกายของเรากับกายของเวไนยคือกายเดียวกัน  มาเขียนกฎนรกไร้ความปรานีต่อให้เสร็จ

        หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือกฎนรกไร้ความปรานี  นอกจากข้าพเจ้าจะได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นแล้ว  อีกด้านหนึ่งข้าพเจ้ายังได้พบกับเรื่องต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิต  เป็นการทดสอบกายใจจริงๆ ต้องสิ้นเปลืองพลังเป็นอันมาก  เมื่อใดที่พลังของข้าพเจ้าไม่พอก็จะไม่สามารถไปนรกได้สำเร็จ  ทำให้การเขียนหนังสือถูกลากเวลาออกไป หนังสือก็เลยเขียนไม่เสร็จ

        การเขียนหนังสือกฎนรกไร้ความปรานีทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาศีล  มีหลายคนที่รู้สึกว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องที่ไกลตัว  คิดว่าเป็นเรื่องของนักบวช  เป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญธรรม  ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปุถุชนคนทั่วไป   ที่จริงแล้วความคิดเช่นนี้ไม่สอดคล้องต่อหลักของเหตุต้นผลกรรม  และไม่สอดคล้องกับกฎของนรก  แท้จริงนั้นมหาสิทธา(ผู้สำเร็จอันยิ่งใหญ่)ทั้งหลาย  จะต้องประพฤติตนให้สอดคล้องต่อหลักธรรม  ระมัดระวังรักษาศีลวินัยต่างๆตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชน

        การถือศีลคือพื้นฐานของการเป็นมนุษย์  ใครก็ตามที่ถือศีลห้าผู้นั้นจะเพียบพร้อมด้วยบุญกุศล  ใครที่ละเมิดศีลก็จะไม่สามารถหนีพ้นจากกฎนรกที่ไร้ความปรานีถูกลดบุญวาสนาและอายุขัย  ถ้าหากชาวพุทธที่ถือศีลคนหนึ่งละเมิดศีลมากกว่าหนึ่งข้อ  ต่อไปภายหน้าตัวเองก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นด้วยตัวเอง  อีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งก็คือความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธะ  ความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่นี้สามารถนำพาพวกเราเหล่าเวไนยอันทุกข์ยากให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้รับความสุข  ขอเพียงพวกเรามีจิตที่สำนึกคุณ  สำนึกผิด  สวดท่องพุทธนามด้วยจิตศรัทธาจริงใจก็สามารถที่จะสลายบาปกรรมความทุกข์ทรมานในนรกอันมืดมนอนธการได้

        พวกเราทุกคนล้วนเป็นปุถุชนคนธรรมดา  ปุถุชนคนธรรมดาย่อมเคยมีความคิดและการกระทำต่างๆที่ผิดพลาดไป  เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดก็ควรแก้ไขให้ถูกต้องทันที  จากนี้ไปไม่ทำผิดอีก  ชีวิตที่ยังเหลืออยู่รักษาศีลให้ดีๆ  บำเพ็ญบุญสะสมบุญกุศล   ปล่อยชีวิตสัตว์   สวดท่องพุทธนาม   ทำเช่นนี้ตลอดจนสิ้นอายุขัย   ถึงแม้ว่าน้อยคนนักที่ไม่สามารถไปเกิดในแดนวิสุทธิภูมิได้  แต่พญายมก็จะยกโทษหรือลงโทษสถานเบาอย่างแน่นอน  ที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าอาอวี้รู้สึกละอายใจที่สามารถสัมผัสซาบซึ้งได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  จึงเขียนออกมาแบ่งปันกับศรัทธาชนทุกท่าน

        ขอให้พวกเราเวไนยทั้งหลายในชมพูทวีปสามารถมีชีวิตที่วิสุทธิ์สงบ ตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดในกาม  สามีภรรยาบำเพ็ญร่วมกันบุญสัมพันธ์สมบูรณ์ ขอให้เวไนยสรรพชีวิตทั้งปวงในอากาศธรรมธาตุล้วนสามารถถือศีลได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ บังเกิดโพธิจิต  ละเว้นจากความชั่วทั้งหลาย  ปฏิบัติตามความดีงามทั้งปวง   วิริยะพากเพียรบำเพ็ญปฏิบัติ  สวดท่องพุทธนาม   กายใจสะอาดบริสุทธิ์ได้เกิดในปทุมทิพย์แห่งแดนสุขาวดี

 

 

                                                                 ข้าพเจ้าละอายใจยิ่ง 

   ซั่งกวนอวี้ฮว๋าจรดปากกาด้วยความเคารพ