Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

630 Views

            ปัญญาเป็นสิ่งมีค่าทำให้เรารอดพ้น ปัญญาทำให้เราประเสริฐยิ่งกว่าคนปัญญาจะเกิดได้จากการฝึกฝนและเรียนรู้เรียนรู้ได้จากสิ่งใดบ้างจากผู้มีประสบการณ์มาแล้วถ่ายทอดเป็นหนังสือ จากการน้อมยอมรับฟัง เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่เราดำเนิน เรียนรู้ได้จากการที่เรายอมบอกว่าเราเป็นผู้ไม่รู้ และมีใจอยากเรียนรู้ จะเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่สนใจ จะเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าเรายังหยิ่งผยองในจิต ฉะนั้นเรียนรู้สิ่งใดก็ตามอย่าลืมว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตน และยอมรับว่าเราไม่รู้และเราอยากเรียน ทุกความรู้ย่อมมีครูมาก่อน

ท่านแปดเซียนหันเซียงจือ
พุทธสถานเซิงเต๋อ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
24 พฤษภาคม 2546