เบื้องบนให้อภัย

1,005 Views

                ในสมัยราชวงศ์ชิง  ข้าราชการชื่อ ตู่ ฉิน อู้  มีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ  ตอนที่เขายังไม่ได้เข้ารับราชการได้ล้มป่วย แม้หมอผู้เชี่ยวชาญมากมายมารักษาก้ไม่ดีขึ้นจวบจนกระทั่งอาการเพียบหนัก  เขาจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมด  ขอสำนึกในความผิดต่อเบื้องบนที่ได้เคยกระทำบาปกรรมทั้งหลาย  แล้วตั้งปณิธานอย่างมั่นคงว่า “ข้าพเจ้าจะสร้างแต่ความดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและไม่ว่าจะต่อผู้ใด”  กลางดึกคืนนั้น ตู่ ฉิน อู้  ได้นิมิตเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม  เสด็จมาปรากฏและตรัสกับเขาว่า “เมื่ออดีตชาติในสมัยแผ่นดินของ ฉู่ หวง อ๋อง ผู้ชั่วร้ายเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์  แต่ก็มักจะก่อเหตุให้ผู้คนแตกความสามัคคีและฆ่าสัตว์เป็นอาจิณ 

                 กฎแห่งกรรมจึงส่งผลให้ชาตินี้เจ้าต้องอายุสั้น  ดีที่แม้แต่กำลังป่วยหนักเจ้ายังรู้จักสำนึกบาปและมีความตั้งใจแน่วแน่คิดจะสร้างความดี  เมื่อเจ้าไม่อาจล่วงรู้ว่าความดีที่จะสามารถช่วยชีวิตเจ้าได้นี้นคืออะไร?  เราจังมาเพื่อบอกแก่เจ้าว่า  มีเพียงการช่วยปลดปล่อยชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รอดตายเท่านั้น  ที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่อันจะส่งผลให้เจ้าอายุยืนและมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ประสบแต่ความสุขต่อไปได้”    พอตื่นขึ้นมา ตู่ เฉินอู้ ก็ยังจดจำพระโอวาทที่พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงโปรดเมตตาชี้แนะได้อย่างครบถ้วน  เขาจึงสั่งให้ทุกคนในบ้านห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอันขาด  แล้วสร้างบุญกุศลปล่อยสัตว์ตลอดมา 

                ไม่นานนักสุขภาพของเขาก็แข็งแรงเป็นปกติ  และในฤดูหนาวปีนั้น ตู่ เฉิน อู้  ได้เข้ารับราชการ มีความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งได้รับตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดิน