ผู้นำที่แท้จริง

980 Views

           ในสมัยราชวงศ์ซ้ง  ท่านอ๋องเฉินทัง     เป็นผู้ที่ทรงคุณธรรม   ต่อเบื้องบนพระองค์เคารพยำเกรงยึดมั่นในหลักธรรมของฟ้า   ต่อเบื้องล่างก็ทรงรักใคร่เมตตาราษฎร   ขณะนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กำลังฟื้นฟูทะนุบำรุงบ้านเมือง

           วันหนึ่งท่านอ๋องได้ไปตรวจดูความเป็นอยู่ของราษฎร   ไม่ว่าพระองค์จะทอดพระเนตรไปทางไหนก็ทรงพบเห็นแต่แหซึ่งชาวบ้านตั้งขึ้นไว้เพื่อดักสัตว์    เจ้าของแหต่างพากันพร่ำอธิษฐานอยู่แต่ว่า   “สัตว์ที่อยู่บนฟ้าก็ขอให้บินลงมา       สัตว์ที่อยู่บนดินก็ขอให้วิ่งขึ้นมา   สัตว์ที่อยู่ข้างล่างก็ขอให้ผุดขึ้นมา   ขอให้สัตว์ทั้งหลายเข้ามาอยู่ในแหของข้าพเจ้าด้วยเถิด”     ท่านอ๋องได้ยินคำอธิฐานเหล่านั้นแล้ว  ก็ทรงรู้สึกสลดหดหู่พระทัยสงสารราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก   ที่พากันลุ่มหลงก่อบาปเวรกันไม่รู้จักจบสิ้น

           ครั้นแล้วท่านอ๋อง  เฉิน  ทัง   ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจิต   จึงเสด็จตรงไปที่แหของชาวบ้านทั้งหลาย   ทรงเปิดแหออกทั้ง  ๓  ด้านให้เหลือเพียงด้านเดียว    แล้วแหงนพระพักตร์ขึ้นสู่ท้องฟ้า    พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า “สัตว์ที่มาจากบนฟ้าก็ให้บินสู่เบื้องบน   สัตว์ที่อยู่บนพื้นดินก็ให้วิ่งออกไป   สัตว์ที่อยู่เบื้องล่างก็ให้มุดลงดิน     ขอให้สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายจงหนีไปให้หมดอย่าได้เข้ามาสู่แหของผู้ใดเลย    ขอให้แหทั้งหลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นเถิด”    ชาวบ้านผู้มาตั้งแหดักสัตว์ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในความมีพระทัยเมตตาของท่านอ๋องต่างก็เชื่อฟังและเลิกจับสัตว์

           แม้กระนั้นท่านอ๋อง  เฉิน  ทัง   ก็ยังทรงวิตกห่วงใยว่าประชาชนมากมายในแผ่นดินที่ยังฝักใฝ่ในการดักจับสัตว์นั้น   ยากที่จะเปลี่ยนนิสัยได้ในเวลาอันสั้นพระองค์จึงทรงมีพระราชโองการออกคำสั้งให้ตัดแหออกทั้งสามด้านเหลือไว้เพียงหนึ่งด้านเท่านั้น

           ด้วยพระปรีชาญาณอันวิริยะพากเพียรและเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต     เป็นเหตุให้ประชาชนลดการสร้างบาปกรรมลงได้อย่างมากมายมหาศาล    ท่านอ๋องเฉินทัง   จึงสมกับเป็นผู้นำที่ห่วงใยเมตตารักใคร่เหล่าทวยราษฏร์ของพระองค์อย่างแท้จริง