ประวัติพระอริยเจ้า

พระกษิติครรภโพธิสัตว์

พระกษิติครรภโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร ดาวดึงส์เทวโลก อกุศลกรรมและโทษทัณฑ์ของสรรพสัตว์ นิรมานกายแห่งองค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์