นิทาน-เรื่องสั้นสอนใจ

เรื่องสั้นสอนใจ

เรื่องสั้นสอนใจ ความกตัญญู รักพี่รักน้อง ซื่อสัตย์ภักดี มีสัจจะ มีมารยาท เที่ยงธรรม มีคุณธรรม