กฎแห่งกรรม

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม สมเด็จพระแม่เจ้าแดนสุขาวดี สรรพสัตว์ถือกำเนิดจากจิตเดิมแหล่งเดียวกัน