อาหารเจ-บทความสุขภาพ

ประทีปแห่งเมตตา

ประทีปแห่งเมตตา พระสิทธัตถกุมาร พระเมตตากรุณาต่อปวงสัตว์ ทะเลทุกข์ ทรงยับยั้งการบูชายัญ เด็กเลี้ยงแพะผู้แสนสุข