ธรรมะจากพระสงฆ์

หลักธรรมผู้ครองเรือน

สำหรับคำว่า “ฆราวาส” หรือ “คฤหัสถ์” นี้ก็ดูเหมือนจะเข้าใจผิดกันอยู่บ้างบางอย่าง โดยทั่วไปมักจะเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม