กฎแห่งกรรม

บันทึกเที่ยวเมืองตายโหง

เพื่อให้ทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อจะได้เห็นคุณค่าของกายสังขาร เพราะว่าเกิดเป็นคนเป็นเรื่องยาก